Tadilatın altından saray çıktı

Tadilatın altından saray çıktı
Başbakan Erdoğan’a yakın iş adamı Remzi Gür, yasak dinlemedi.
Başbakan’a yakın işadamı Remzi Gür, yasak dinlemedi. İstanbul Boğazı’nı tepeden gören evini, ‘tadilat’ ruhsatı alarak yıktı. Yerine malikane yaptırdı...
 
Baş­ba­ka­n’­a ya­kın isim­le­re ya­sak iş­le­mi­yor. Bu­na ilk ör­nek Aziz To­ru­n’­du. Baş­ba­ka­n’­ın imam ha­tip­ten ar­ka­da­şı olan Aziz To­run, ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men İs­tan­bul Bo­ğa­zı­’n­da­ki ta­ri­hi Clif­ton Ya­lı­sı­’nı ‘ta­di­lat ya­pı­yo­ru­m’ di­ye yı­kıp ye­ri­ne ye­ni ya­lı in­şa et­miş­ti. İkin­ci ör­nek ise Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen işa­da­mı Rem­zi Gür ol­du.İn­şa­at 2010’a baş­la­dı
 
Gür, Be­be­k’­te Kor­tel Ko­ru­su­’n­da­ki ya­lı­da ta­di­lat yap­mak için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’n­den 27 Tem­muz 2010’da izin al­dı. Yak­la­şık 3 yıl­dır bü­yük giz­li­lik için­de sü­ren ve ne olup bit­ti­ği­ni kim­se­nin gö­re­me­di­ği in­şa­atın sac perdeleri ge­çen haf­ta kal­dı­rıl­dı. Çev­re sa­kin­le­ri­nin id­di­ası­na gö­re; ta­di­lat ve güç­len­dir­me di­ye baş­la­yan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da es­ki bi­na yı­kıl­dı. Ye­ri­ne ye­ni bir ‘sa­ra­y’ in­şa­a edil­di.Bey­ler­be­yi­’ne ben­zi­yor
 
Mi­ma­ri­si ile Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı­’nı an­dı­ran dev ya­pı, yak­la­şık 700 met­re­ka­re­lik bir ala­na ku­rul­du. 4 dö­nüm­lük pey­zaj ala­nı­nın bü­yük bir kıs­mı da in­şa­ata da­hil edil­di.
 
Gü­r’­ün Be­be­k’­te­ki ‘sa­ra­y’­ı için çok sa­yı­da ağa­cın ke­sil­di­ği öne sü­rül­dü. Ana bi­na ve ya­nın­da­ki hiz­met bi­na­sın­dan olu­şan bu dev komp­lek­sin için­de 30 araç­lık ga­raj ve bir de he­li­kop­ter pis­ti­nin yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Çev­re sa­kin­le­ri­nin id­di­ası­na gö­re Gür bu ‘sa­ra­y’­ı Baş­ba­kan için yap­tır­dı.
 
Te­kin Baş­ba­ka­n’­a sor­du
 
CHP’­li Gür­sel Te­kin, Gü­r’­ün ye­ni ‘sa­ra­y’­ını Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Bo­ğa­z’­da yer alan ya­pı­lar­da ba­sit ta­mi­rat­la­rın bi­le Bo­ğa­zi­çi Ka­nu­nu­’na gö­re sı­kı ku­ral­la­ra ta­bi­i ol­du­ğu­nu be­lir­ten Te­kin, “Yan­daş zen­gin­le­re hu­kuk iş­le­me­ye­cek mi?” di­ye sor­du. Te­kin, “Ça­lış­ma­lar ta­di­lat ve güç­len­dir­me­yi aş­mış. İla­ve edi­len ye­ni sü­tun­lar da bu­nu doğ­ru­lu­yor. Ya­pı­nın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de var olan ağaç­lar ne ol­muş? Baş­ba­ka­n bu so­ru­la­ra ya­nıt ver­si­n” de­di.(SBK)

Sözcü


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com