Taklacıdan AKP'ye ters takla!

Taklacıdan AKP'ye ters takla!
İçişleri eski bakanının Gezi Parkı’yla ilgili sözü şaşırttı.

Başbakan, direnişçilere “çapulcu, vandal” dedi. Görevden aldığı İdris Naim Şahin ise eylemler için ‘demokrasi buluşması’ yorumunu yaptı
Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de gaf­la­rıy­la ta­nı­nan İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin, dün Or­du­’nun Me­su­di­ye İl­çe­si­’n­de dü­zen­le­nen ‘De­mok­ra­si Ku­rul­ta­yı­’na ka­tıl­dı. Bu­ra­da AK­P’­nin ‘i­le­ri de­mok­ra­si­si­’ni an­la­tan Şa­hin, tüm Tür­ki­ye­’ye ya­yı­lan Ge­zi Par­kı olay­la­rıy­la il­gi­li yap­tı­ğı yo­rum­la dik­kat çek­ti. Baş­ba­ka­n’­ın gö­rev­den al­dı­ğı es­ki Ba­kan, Ge­zi için “de­mok­ra­si ha­re­ke­ti­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İş­te Şa­hi­n’­in o ko­nuş­ma­sı:

- De­mok­ra­si ko­nu­sun­da Türk Mil­le­ti bü­yük bir ba­şa­rı­yı ge­çek­leş­tir­miş­tir. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi kur­muş­tur, be­nim­se­miş­tir. Emi­nim ki da­ha çok uzun yıl­lar bo­yun­ca da de­vam ede­cek­tir.
- Ba­na gö­re Ga­zi Par­kı olay­la­rı da özün­de de­mok­ra­tik tep­ki­dir, bir de­mok­ra­tik bu­luş­ma­dır.
- İk­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­ki­li ola­rak di­yo­rum ki; iyi ki tar­tı­şı­yo­ruz. Ra­hat­sız ol­sa ol­sa ik­ti­dar ra­hat­sız olur faz­la de­mok­ra­si­den. (AAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com