Tarihin en ilginç hisse satışı

Tarihin en ilginç hisse satışı
Patron, şirketin talibine, "Hissedarıma daha fazla para öde" dedi!

Paralimani.com'um özel haberine göre bugün saat 21:07:27'de KAP'a Karkim'in sahipleri tarafından gönderilen açıklama İMKB'de belki de bugüne kadar ilk kez hissedarlık kavramına anlam kazandıracak türden.

Karkim'in sahibi olan üç büyük ortak (Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yaşar Karakaya, Hikmet Emel Karakaya, Vasfiye Günsel Keserci) Karkim'i Murat Çelik isimli bir şahsa satmak üzere anlaştıklarını ve üç ortağın her bir hissesi için satış fiyatının 2 TL olacağını bildirdi.

Fakat bu satışın en ilginç ve belki de İMKB tarihinde bugüne kadar görülmemiş olan ayrıntısı açıklamanın bundan sonraki bölümündeydi. Ortaklar hisselerini Murat Çelik'e her bir hisse için 2 TL'den satma konusunda anlaşmışken, şirketin yeni sahibi olacak Murat Çelik'e satışın gerçekleşebilmesi için de bir şart koştu: Borsada işlem gören hisseler için en az 2.40 TL'den çağrı yapacaksın.

Yani ilk kez bir şirketin patronu borsadaki hissedarından daha az para kazanma niyetini ortaya koydu.

#Sayfa##Sayfa##Sayfa#İşte Karkim tarafından KAP'a gönderilen o ilginç anlaşma ve açıklama:

Şirketimizin yönetim ve kontrolünü sağlayan imtiyazlı paylar ile Şirketimizin halka açık bir kısım payların devir ve satışına ilişkin olarak yönetim kurulumuzun 01/02/2013 tarih ve 2013/02 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmektedir.

"Şirketimizin yönetim ve kontrolünü sağlayan imtiyazlı paylar ile Şirketimizin halka açık bir kısım payların devir ve satışına ilişkin olarak Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın başkanlığında yaptığı toplantıda;

I-) Şirketimizin 22.500.000,-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın sahip olduğu 9.830.625,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %43,69'u),

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hikmet Emel Karakaya'nın sahip olduğu 643.875,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %2,86'sı),

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vasfiye Günsel Keserci'nin sahip olduğu 19.125,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %0,08'i) ve

- Şirketimiz ortağı Sn. Umut Gürbüz'ün sahip olduğu 6.375,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %0,02'si)

olmak üzere toplam 10.500.000,-TL nominal değerli A Grubu genel kurulda oyda ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyazlı olan ve halka açık olmayan (İMKB'de işleme konu olmayan) paylar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın sahip olduğu halka açık olan (İMKB'de işleme konu olan) payların potansiyel yatırımcılara muhtemel devir ve satışları ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucunda,

a) Yukarıda ifade edilen Şirket paylarımızın potansiyel yatırımcılara muhtemel devir ve satışlarına olumlu bakılmasına,

b) Devre konu  payların satışları ile ilgili olarak potansiyel yatırımcılar ile gerekli görüşmeleri yapması, gerekli olması durumunda devre konu payların tutarını revize etmesi, hisse devir ve satışı ile ilgili konularda ve uzlaşılan diğer konularda "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi" imzalanması konularında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'na yetki verilmesine,

c) Şirketimizin halka açık ve payları İMKB'de işlem gören bir şirket olması nedeniyle, yukarıda ifade edilen görüşmeler nedeniyle Şirket ortaklarımızın zarar veya ticari kayba uğramalarının önlenmesini teminen konunun yüksek önemde gizlilik içinde yürütülmesine,

II-) Şirketimizin halka açık ve payları İMKB'de işlem gören bir şirket olması ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olunması sebebiyle, işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VIII; No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerince tanımlanan  "içsel bilgiler" niteliğinde olduğu dikkate alınarak, bu bilgilerin kamuya duyurulmasında anılan Tebliğ'in "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" hükümleri uyarınca;

#Sayfa##Sayfa#a) Satış  niyeti ve bu konuda imzalanacak "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi"nin kamuya duyurulmasının

- İşlemin gerçekleşmemesi halinde tasarruf sahibi aleyhine sonuçlar doğurabileceği,

- Beklentilerin hisse senedinin işlem fiyatını yükselterek, alıcının  iktisap bedelini artıracağı ve devrin gerçekleşmesini engelleyebilecek olması sebebiyle, meşru çıkarlarımızın zarar görmesine  yol açabileceği

hususları dikkate alınarak gizli tutulmasına,

b) Yine ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca bu bilgilerin gizli tutulmasına yönelik olarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

c) İmzalanacak "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi"ne, yapılan görüşmelerin ilgili Tebliğ'in "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" hükümleri uyarınca  karşı tarafça da gizli tutulacağı hükmünün eklenmesine ve uygulamanın bu yönde yürütülmesine,


III-) "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" hususunda II-a'da yazılan gerekçelerin ortadan kalkması ve/veya gizliliğin sağlanamaması  halinde, kamu oyunun konuyla ilgili olarak derhal bilgilendirilmesine

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Şirketimizin 01/02/2013 tarih ve 2013/02 sayılı yukarıda yer alan yönetim kurulumuzun kararında ifade edilen toplam 10.500.000,-TL nominal değerli A Grubu genel kurulda oyda ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyazlı olan ve halka açık olmayan (İMKB'de işleme konu olmayan) paylar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın sahip olduğu 3.669.375 TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %16,31'i) halka açık olan (İMKB'de işleme konu olan) payların toplamı olan 14.169.375,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %62,98'i) payların Murat Çelik'e  devir ve satışları ile ilgili olarak görüşmeler yapılması konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya ile Sn. Murat Çelik (Alıcı) arasında 06.02.2013 tarihinde imzalanan "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi" 21/02/2013 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin ilgili yönetim kurulunda da ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi"nin kamuoyuna duyurulmasının,

- İşlemin gerçekleşmemesi halinde tasarruf sahibi aleyhine sonuçlar doğurabileceği,

- Beklentilerin hisse senedinin işlem fiyatını yükselterek, alıcının  iktisap bedelini artıracağı ve  devrin gerçekleşmesini engelleyebilecek olması

sebepleriyle, meşru çıkarlarımızın zarar görmesine yol açabileceği hususları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII; No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 15'inci ve 17'nci maddeleri hükümlerince içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin olarak alınan yönetim kurulumuz kararı gereğince kamuya duyurulmamıştır.

Şirket yönetim kurulumuzun kararında ifade edilen toplam 10.500.000,-TL nominal değerli A Grubu paylar ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın sahip olduğu 3.669.375 TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %16,31'i) B Grubu hamiline yazılı ve halka açık olan (İMKB'de işleme konu olan) payların toplamı olan 14.169.375,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %62,98'i) payların Sn. Murat Çelik'e devir ve satışları ile ilgili olarak mutabakat sağlanarak 21.02.2013 tarihinde Hisse Devri Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

#Sayfa##Sayfa##Sayfa#Yapılan sözleşme uyarınca;

1. A Grubu nama ve B Grubu hamiline yazılı payların beher satış fiyatlarında herhangi bir farklılığa gidilmeksizin her bir payın beher satış fiyatı 2,00 TL olarak belirlenmiştir.  

2. A Grubu nama ve B Grubu hamiline yazılı payların devirleri 22.02.2013 tarihinde tamamlanması planlanmakta olup, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi gereğince devre konu A Grubu nama yazılı payların devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için aynı gün yönetim kurulu kararı alınacak ve gerekli kayıtlar pay defterine işlenecektir.

3. Şirket'in yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının devir ve satışı sözkonusu olduğu için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Pay Alım Teklifi Zorunluluğu" başlıklı 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:IV, No:44 "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince zorunlu çağrı işleminin yapılması amacıyla Alıcı tarafından ilgili Tebliğ'de yer alan süre (6 iş günü)  içinde gerekli belgeler ile birlikte Kurul'a başvuru yapılacaktır.

4. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sn. Ümit Yaşar Karakaya'nın talebi ve Sn. Murat Çelik'in kabulü doğrultusunda, gerçekleştirilecek zorunlu çağrı işleminde, konu ile ilgili yapılan başvuruya Kurul'un onay vermesi şartıyla çağrı fiyatı en az 2,40 TL olarak uygulanacaktır.

5. Alıcı, Şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerini aynen devam ettireceğini, önceden yüklenilen tüm sözleşmelerdeki edimlerini aynen yerine getireceğini, kayıtsız, şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Pay satışlarının gerçekleşmesi sonrası yerine getirilecek payların devir işlemleri sonrası Ümit Yaşar Karakaya, Hikmet Emel Karakaya, Vasfiye Günsel Keserci ve Umut Gürbüz'ün Şirket sermayesinde payları kalmayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.(MUK)

Paralimani.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İstanbul Borsasında iptal07 Mayıs 2013 Salı 00:24
 • Borsa İstanbul rekor kırdı!02 Mayıs 2013 Perşembe 11:34
 • Tarihin en ilginç hisse satışı22 Şubat 2013 Cuma 00:50
 • Borsada yeni rekor26 Aralık 2012 Çarşamba 16:39
 • Vatandaşı ağlattı, Hazine’yi zengin etti!26 Aralık 2012 Çarşamba 13:43
 • MB Başkanı enflasyon hedefini açıkladı25 Aralık 2012 Salı 15:28
 • Alternatifbank satılıyor24 Aralık 2012 Pazartesi 16:29
 • Dev banka Türkiye’ye geliyor22 Aralık 2012 Cumartesi 14:02
 • S&P, Güney Kıbrıs'ın notunu düşürdü21 Aralık 2012 Cuma 11:42
 • TL’de imza değişiyor21 Aralık 2012 Cuma 09:34
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com