Tarım Bakanlığı'nda neler oluyor?

Tarım Bakanlığı'nda neler oluyor?
Mehdi Eker, bakanlık kadrosunu Güneydoğulularla doldurdu

Fransa’dan 250 milyon dolarlık canlı hayvan ithal ettiği için “Şövalye Nişanı” alan Tarım Bakanı Eker, üst düzey bürokrat yapacağı bir tek Ankaralı bile bulamadı…

Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eker, Fran­sa­’dan 2 yıl­da 250 mil­yon dolarlık et ve can­lı hay­van it­hal et­ti. Fran­sa ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne “Ta­rım Ala­nın­da Şö­val­ye Li­ya­kat Ni­şa­nı­” ve­ril­di. Eker, ma­dal­yay­la övü­nür­ken, mu­ha­le­fet ise bu du­ru­mu eleş­tir­di. Di­yar­ba­kır­lı olan Eker, ba­kan­lık­ta­ki üst gö­rev­le­re ak­ra­ba­la­rı­nı, hem­şeh­ri­le­ri­ni ve Gü­ney­do­ğu­lu isim­le­ri ge­ti­re­rek on­la­rı ödül­len­dir­di, Gü­ney­do­ğu­’nun da şö­val­ye­si ol­du.

8 milyonluk borcu sildi

Di­yar­ba­kır­lı ve Gü­ney­do­ğu­lu olan­la­rın kad­ro­laş­ma­sı ve ak­ra­ba­lık iliş­ki­le­ri şi­ka­yet ko­nu­su olu­yor. Bu du­ru­mu “ay­rım­cı­lı­k” ola­rak de­ğer­len­di­ren bakanlık ça­lı­şan­ları sa­de­ce bir il nü­fu­su­na ka­yıt­lı olan­la­rın ay­nı ba­kan­lık­ta bu ka­dar bü­yük öl­çü­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­me­si­nin da­ha ön­ce hiç­bir dö­nem­de ya­şan­ma­dı­ğı­nı öne sür­dü.

Ba­kan Eker, Di­yar­ba­kır­lı 3 bin 134 çift­çi­nin ban­ka­ya olan ve 8 mil­yon li­ra­yı bu­lan borç­la­rı­nı da sil­dir­di. Di­yar­ba­kır­lı çift­çi­le­re 2003 yı­lın­da 3 mil­yon li­ra kre­di kul­lan­dı­rıl­ma­sı­na kar­şın, 2011’de bu mik­tar 142 mil­yona yük­sel­til­di. (BCK)

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com