“Tayyip kendi yarattığı canavara sahip olamıyor”

“Tayyip kendi yarattığı canavara sahip olamıyor”
Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, “Başbakan, desteklediği El Nusra’nın tehdidi altında Reyhanlı da uyarıydı. Başbakan öyle bir canavar yarattı ki şimdi baş edemiyor” dedi.

51 va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­sin­den 14 gün son­ra Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı İl­çe­si­’ne git­ti.
 
Ko­nuş­ma­sın­da, tu­tuk­la­nan­lar­dan ba­zı­la­rıy­la CHP’li ­ve­kil­le­ri­n da­ha ön­ce Su­ri­ye lideri Be­şar Esa­d’­a git­ti­ği­ni ve bu­na iliş­kin bel­ge­le­rin elin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ak­göl şun­la­rı söy­le­di:
 
“20 ay­dır Su­ri­ye­li­ler­le bir­lik­te ya­şa­yan Rey­han­lı­lı­lar da, pat­la­ma­yı ki­min yap­tı­ğı­nın far­kın­da. Baş­ba­kan da, dış po­li­ti­kadaki yan­lış­lı­ğı­n far­kın­da. Ge­ri adım ata­cak ama at­ma şan­sı da kal­ma­dı. Hat­ta, Baş­ba­ka­n’­ın El Nusra Ör­gü­tü­’nün teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu gö­rü­şün­de­yim. Bu pat­la­ma­nın da Baş­ba­ka­na, ‘Bi­ze olan des­te­ği­ni çe­ker­sen bu işe de­vam ede­riz’ me­sa­jı ol­du­ğu gö­rü­şün­de­yim. Sı­nır­da­ki 3 ay ön­ce­ki pat­la­ma da bu­nun ilk teh­di­diy­di. Öy­le bir ca­na­var ör­güt ya­rat­tı ki şim­di o ca­na­va­ra sa­hip ola­mı­yor.”
 
CHP Ha­san Ak­göl, Baş­ba­ka­n’­ın suç­la­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak ise şun­la­rı söy­le­di:
 
“ Tu­tuk­la­nan­lar­dan iki­si­nin Tür­ki­ye- Su­ri­ye ara­sın­da ça­lı­şan dev­le­tin res­mi bel­ge ver­di­ği tu­rizm şir­ke­ti var. On­la­ra tu­rizm bel­ge­si­ni ve­ren de Türk Hü­kü­me­ti­’dir. Biz­ler de Yay­la­dağ Sı­nır Ka­pı­sı­’n­dan pa­sa­por­tu­muz­la çık­tık. Vi­ze­si, bel­ge­si ol­ma­sa o araç Su­ri­ye­’ye sı­nır ka­pı­sın­dan gi­dip ge­le­bi­lir miy­di? O bel­ge­le­ri de bu şir­ke­te ben ver­me­dim, bu hü­kü­met ver­di… Ora­ya araç­la de­ğil de de­vey­le mi ge­çe­cek­tik. Baş­ba­ka­n‘­ın suç­la­dı­ğı ki­şi­ler top­lan­tı­mı­za mı ka­tıl­mış, bi­ze ter­cü­man­lık mı yap­mış, bir ka­re­de fo­toğ­ra­fı mı var, çı­kıp açık­la­sın­lar. Biz ka­mu­oyun­dan gö­rüş­me­le­ri­mi­zi sak­la­ma­dık. Hep­si­ni pay­laş­tık. Açık­la­ma­la­rı­mız­da bir ta­ne ‘E­sad hak­lı­’ de­dik mi? Ba­rış adı­na ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa onu söy­le­dik. Baş­ba­kan biz­ler için ‘Ka­til Esa­d’­ın eli­ni sı­kan­la­r’ di­yor. Ken­di­si biz­den 10 yıl ön­ce o eli sık­mış­tı.”
 
 
CHP’li Mev­lüt Du­du ise, tu­tuk­la­nan ba­zı ki­şi­le­rin ken­di­le­riy­le bağ­lan­tı ku­rul­mak is­ten­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Du­du şun­la­rı söy­le­di:
 
“Bi­zim­le bağ­lan­tı­sı­nı kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı gözaltındaki kişiler, tu­rizm işi ya­pan in­san­lar. On­lar da şim­di ser­best kal­mış­lar. Baş­ba­kan, CHP’­ye ça­mur at­mak için böy­le bir açık­la­ma yap­tı. Öğ­ren­di­ği­miz ka­da­rıy­la olay şu: Bi­zi gö­tü­ren ki­şi­ler, bom­ba­lı pat­la­ma­nın zan­lı­lar­dan bi­ri­ni de bir­kaç ay ön­ce Su­ri­ye­’ye gö­tü­rüp ge­tir­miş. Hep­si bu. On­la­rı sa­vun­ma nok­ta­sın­da de­ği­lim. Du­ru­mu izah et­mek için söy­lü­yo­rum.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com