Tayyip’e ultra lüks Sikorsky!

Tayyip’e ultra lüks Sikorsky!
Başbakan için özel üretilen helikopter, elektronik korumayla donatıldı.
Başbakan için özel üretilen helikopter, elektronik korumayla donatıldı. İstanbul’dan Diyarbakır’a yakıt ikmali yapmadan uçabilen helikopterde, banyo ve mutfak bile var.
 
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ha­va fi­lo­su ge­niş­li­yor. 7 uça­ğı ve 1 he­li­kop­te­ri bu­lu­nan Er­do­ğa­n’­a 1 he­li­kop­ter da­ha ge­li­yor. Baş­ba­kan­lık için Si­korsky ta­ra­fın­dan özel üre­ti­len VIP he­li­kop­ter, bu ay so­nun­da tes­lim edi­le­cek. Sa­bah ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; sa­at­te 300 ki­lo­met­re hız ya­pan he­li­kop­ter­le İs­tan­bu­l’­dan Di­yar­ba­kı­r’­a ka­dar ya­kıt ik­ma­li yap­ma­dan uçu­la­bi­le­cek. Aza­mi men­zi­li 1000 ki­lo­met­re olan he­li­kop­ter elek­tro­nik ko­ru­may­la do­na­tıl­dı. Yet­ki­li per­so­nel dı­şın­da he­li­kop­te­re kim­se ya­na­şa­ma­ya­cak. Tür­ki­ye için özel ola­rak üre­ti­len he­li­kop­te­ri Cum­hur­baş­ka­nı Gül de kul­la­na­cak.
 
Ge­miy­le ge­ti­ri­li­yor
6-8 yol­cu ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip he­li­kop­ter­de, ya­ta­ğa dö­nü­şe­bi­len kol­tuk, ça­lış­ma ma­sa­sı, ban­yo, la­va­bo ve mut­fak var. AB­D’­nin Pensilvanya Eya­le­ti Coa­tes­vil­le Ka­sa­ba­sı­’n­da­ki fab­ri­ka­da üre­ti­len he­li­kop­ter, ge­miy­le AB­D’­den yo­la çık­tı. 20 gün ön­ce yo­la çı­kan ve 1 ay­da Tür­ki­ye­’de ola­cak he­li­kop­ter ‘EM-001’ kuy­ruk nu­ma­ra­sı ta­şı­yor. Be­yaz ve kır­mı­zı renk­le­re bo­ya­ma iş­le­mi de Penns­ylva­ni­a’­da­ki fab­ri­ka­da ya­pı­lan he­li­kop­te­rin test uçu­şu ge­çen yıl 23 Ni­sa­n’­da ya­pıl­mış­tı. He­li­kop­ter­le­rin VIP do­na­nım­la­rı­na Baş­ba­kan­lık ka­rar ver­di.(SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com