Tbmm Ba?Kanı ???Ek, Parlamentolara Mısır Ve Sur?Ye Konusunda Mektup G?Nderd?: (2/Son)

Tbmm Ba?Kanı ???Ek, Parlamentolara Mısır Ve Sur?Ye Konusunda Mektup G?Nderd?: (2/Son)
-TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek, Suriye ve M?s?r konusunda baz? ?lkelerin parlamentolar?na, uluslar aras? parlamenterler...

-TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek, Suriye ve M?s?r konusunda baz? ?lkelerin parlamentolar?na, uluslar aras? parlamenterler asamblelerine bir mektup g?nderdi. ?i?ek mektubunda, Suriye'de akan kan?n durmas? ve M?s?r'da ivedilikle demokrasiye ge?ilmesi gere?ine vurgu yapt?. ANKARA (ANKA)- TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek, Suriye ve M?s?r konusunda baz? ?lkelerin parlamentolar?na, uluslar aras? parlamenterler asamblelerine bir mektup g?nderdi. ?i?ek mektubunda, Suriye'de akan kan?n durmas? ve M?s?r'da ivedilikle demokrasiye ge?ilmesi gere?ine vurgu yapt?.
TBMM Ba?kan? ?i?ek'in yakla??k 50 ?lke Parlamento Ba?kanlar?na g?nderdi?i mektubunda, "Kuzey Afrika ve Ortado?u b?lgesinde 2010 y?l? sonunda ba?layan ve 2011 y?l?nda ivme kazanan de?i?im ve demokratikle?me s?reci, demokrasinin geli?mesi, temel insan hak ve ?zg?rl?klerinin yayg?nla?mas? ba?lam?nda hepimizi umutland?rm??t?r" diyerek ??yle devam etti:
"K?resel ?l?ekte de ?nemli yans?malar? olmas? beklenen tarihi ?nemdeki bu s?re? b?lge halklar?n?n me?ru taleplerine dayal? olarak ortaya ??km??t?. B?lge halklar? daha onurlu ve daha iyi ko?ullarda bir ya?am i?in demokratik taleplerini seslendirdiler. Hepimizin ortak umudu, etnik veya mezhap temelinde ayr??malara meydan vermeden, y?netimlerin haklar?n?n me?ru taleplerini dikkate almalar? ve bu do?rultuda zamanl? reformlar ger?ekle?tirmeleri idi.
Halklar?n ?zg?r iradeleriyle se?tikleri temsilcilerinin yer ald??? parlamentolar?n olu?mas? hi? ??phesiz b?lgenin en b?y?k kazan?mlar?ndan biri olacakt?r. Bu noktada, parlamentolararas? i?birli?i yoluyla bizlerin de se?ilmi? temsilciler olarak Ortado?u halklar?n?n demokratikle?me m?cadelelerine ?nemli katk? sa?layaca??m?z muhakkakt?r.
Ne var ki, hepimizi umutland?ran s?recin ?nemli engellerle kar??la?t??? bir d?nemden ge?iyoruz. Suriye'de rejimin halk?n taleplerini g?zard? etti?ini ve kendi halk?na kar?? kanl? bir m?cadele i?inde oldu?unu g?r?yoruz. Bu ?lkede Mart 2011'den bu yana devam eden ?iddet olaylar?nda 100 binden fazla insan ya?am?n? yitirmi?tir. ?lke i?inde yerlerinden edilmi? 5 milyon kadar insan bulunmaktad?r. Yakla??k 2 milyon Suriyeli kom?u ?lkelere s???nm??t?r. Suriye rejiminin sebep oldu?u ?ok y?nl? y?k?m b?lgede ?zg?r se?imlerle olu?mu? parlamentolar?n rol oynad??? demokrasilerin geli?mesi umutlar?na darbe vurmu?tur."
Mektubunda daha sonra da M?s?r'da ya?anan s?rece dikkat ?eken Ba?kan ?i?ek, "M?s?r'da ise 2011 y?l?nda ba?layan demokratik s?recin askeri darbeyle kesintiye u?rad??? bir kriz s?z konusudur. 3 Temmuz 2013 tarihinde yap?lan askeri darbeyle M?s?r'?n tarihinde ilk defa ?zg?r se?imlerle se?ilmi? parlamentonun faaliyetlerine son verilmi?, adil se?imlerle se?ilmi? ilk sivil Cumhurba?kan? devrilmi?, referandumla y?r?rl?k kazanan Anayasa ask?ya al?nm??t?r" diyerek ??yle devam etti:
"Anayasal me?ruiyet ihlal edilmi?tir. ?lkede temel insan hak ve ?zg?rl?klerinin a??k?a ihlal edildi?i bir d?nem ya?anmaktad?r. ?ok say?da sivil g?steri hakk?n? kullan?rken ?ld?r?lm?? ve yararlanm??t?r. Bas?n ve ifade ?zg?rl??? k?s?tlanm??t?r. Her y?n?yle, demokratikle?me s?recine darbe vurulmu?tur. Gerek Suriye, gerekse M?s?r'daki olumsuz geli?meler uluslararas? toplumun sessizli?iyle cesaretlendirilmemelidir. Demokrasi kar??t? ?abalara kar?? uluslararas? toplum taraf?ndan ortak ve karar bir tutum sergilenmemesinin tehlikeli sonu?lar? olacakt?r. Kuzey Afrika ve Ortado?u b?lgesinde demokrasinin geli?mesi ve insan haklar?n?n korunmas? i?in ortak ?abalara ihtiya? vard?r. B?lge halklar? i?in demokrasi ve insan haklar? a??s?ndan evrensel standartlar?n alt?nda kalan ko?ullar dayat?lmaktad?r. Bu durum kabul edilemez oldu?u kadar s?rd?r?lemez niteliktedir.
Uluslararas? toplumun M?s?r ve Suriye'deki geli?meler kar??s?nda demokrasi ilkeleri temelinde, insan hak ve ?zg?rl?klerinin korunmas? ama?layan ortak bir tutum belirlemesi acil bir ?ncelik durumundad?r. Vatanda?lar?n din, dil, ?rk, mezhep ayr?m?na tabi tutulmadan, ?o?ulcu demokrasinin t?m nimetleri kar??s?nda e?it haklara sahip olduklar?, y?netimlerin ayr?mc? de?il kucaklay?c? bir yakla??m? samimiyetle sahiplendikleri bir d?zenin olu?turulmas? arzu ediyoruz. Bizlerin de demokratik ?lke parlamentolar?n?n ba?kanlar? olarak bunun ger?ekle?mesi i?in ?nemli katk? sunabilece?imize inan?yorum. Parlamentolar?m?z tarihi bir sorumlulu?a sahiptir. Uluslararas? topluma ortak ve g??l? bir sesle yap?lacak a??klamalarla h?k?metler ?zerinde etki yarat?labilecek ve kamuoyu bilgilendirilebilecektir. Demokratikle?meye verece?imiz destek, olu?acak demokratik rejimlerin yolunu a?acak, b?ylece b?lgenin demokratikle?me ?abalar?nda geri d?nd?r?lemez bir a?amaya ge?ilmesini sa?layacakt?r. Deste?imiz, b?lgede ayn? zamanda uzun vadeli istikrar ve bar???n da teminat? olacakt?r."(ANKA/SON)
(?NS/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com