Teknopark kurulum aşamasına geldi

Teknopark kurulum aşamasına geldi
Kütahya ilinin bölgesel gelişimini, sanayi altyapısına ve teknolojik gelişimine büyük katkılar sağlayacak olan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum aşamasına geldi.

Kütahya ilinin bölgesel gelişimini, sanayi altyapısına ve teknolojik gelişimine büyük katkılar sağlayacak olan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum aşamasına geldi.
Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayesinde Kütahya Tasarım sektörü ile özdeşleştirilerek marka kent olacak. Teknolojiye dayalı çevreye duyarlı bölgesel ve ekonomik gelişme hızlanacak, bölgede yeni iş alanları ve nitelikli iş gücü oluşturulacak ve ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücü yükseltilecek.
Kurucular arasında Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe'nin de bulunduğu Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amacı Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla tasarım ve teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, tasarım ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak.
Anonim Şirketi olarak kuruluş aşamasına gelen Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşları Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Simav Ticaret ve Sanayi Odası, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası olup şirket önümüzdeki günlerde eski Tekel Binasını kullanacak.
Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi Ana Sözleşmesine göre kurucular ise Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe, Kütahya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Kütahya II. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dönmez, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe ve Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Bahri Öteyaka oldu.
Yönetici şirketin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları ise; Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, Bölgede atık su, atıksu alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması, Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırılmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan varsa itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi, Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması, Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması olarak belirlendi.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com