Telegraph, Suriye'ye Beklenen Askeri M?Dahale İle İlgili "Sald?R?...

Telegraph, Suriye'ye Beklenen Askeri M?Dahale İle İlgili "Sald?R?...
-Telegraph, Suriye'ye beklenen askeri m?dahale ile ilgili "Sald?r? muhtemelen 100'den fazla f?zenin at?laca??...

-Telegraph, Suriye'ye beklenen askeri m?dahale ile ilgili "Sald?r? muhtemelen 100'den fazla f?zenin at?laca?? 48 saatl?k y?ld?r?m bir bask?n ile ba?layacak" derken ABD u?aklar?n?n K?br?s ve T?rkiye'nin g?neyinden havalanabilece?ini yazd?. -BBC ise, operasyonlar i?in ?ncirlik ve ?zmir'deki ?slerin kullan?labilece?ini ?ne s?rd??? haberinde "ger?ek bir misilleme riski var" uyar?s?n? yapt? ve Bat?'n?n b?lgedeki m?ttefiklerinin vurulabilece?ini savundu.

LONDRA(ANKA) - ?ngiliz medyas?, Suriye'ye bir askeri m?dahale durumunda bunun nas?l ger?ekle?ebilece?ini yo?un bi?imde tart??may? s?rd?r?yor. Telegraph gazetesi, "Bat?'n?n bir sald?r?s?, muhtemelen 100'den fazla f?zenin at?laca?? 48 saatl?k y?ld?r?m bir bask?n ile ba?layacak" derken ABD u?aklar?n?n K?br?s ve T?rkiye'nin g?neyinden havalanabilece?ini yazd?. Operasyonlar i?in ?ncirlik ve ?zmir'deki ?slerin kullan?labilece?ini ?ne s?ren BBC ise, "ger?ek misilleme riskine" dikkat ?ekti.
?ngiliz The Telegraph gazetesi, askeri ve diplomatik kaynaklara dayanarak Bat?'n?n "Suriye'yi cezaland?rma sald?r?s?"n?n muhtemelen 100'den fazla f?zenin at?laca??n? 48 saatlik bir y?ld?r?m bask?n ile ba?layaca??n? savundu?u haberinde ?n?m?zdeki g?nlerde ba?lamas? beklenen sald?r?da ?ngiliz donanmas?na ait Trafalgar t?r? bir denizalt?n?n, Tomahawk f?zelerini ate?lemek ?zere Akdeniz'deki Amerikan sava? gemilerine kat?laca??n? savundu.
F?zelerin Esad rejiminin komuta ve kontrol tesisleri, silah teslim merkezleri, istihbarat ?sleri ve milis e?itim kamplar?n? yok etmek i?in f?rlat?laca??n? kaydeden gazete, "ABD u?aklar?, K?br?s ve T?rkiye'nin G?neyindeki hava ?slerinden havalanabilir" diye yazd?.

-"GER?EK M?S?LLEME R?SK? VAR"-

BBC, birka? g?n i?inde olabilece?i belirtilen askeri m?dahale nedeniyle halen 2 milyona ula?an Suriyeli m?lteci say?s?n?n daha fazla art?rmas?ndan korkuldu?una dikkat ?ekti?i haberinde "Ve ger?ek bir misilleme riski var" derken bu misillemenin Suriye rejiminin ve destek?ilerinden biri taraf?ndan ger?ekle?tirilebilece?ini kaydetti.
Haberde Suriye rejimini destekleyenlerin aras?nda Rusya ve ?in'in bulundu?u an?msat?l?rken "?ran da tepki g?sterebilir. Misilleme, b?lgedeki m?ttefikleri veya K?br?s gibi yerleri vurabilir" dedi.
Bat?'n?n askeri m?dahale s?ras?nda sivillerin vurulmamas? i?in ?ok dikkatli olmas? gerekece?ini vurgulayan BBC, Suriye m?dahalesi i?in kullan?labilece?i g??lere de?inirken de "T?rkiye'deki ?ncirlik ve ?zmir'deki ?sler bask?nlar i?in kullan?labilir" s?zlerini kulland?.(ANKA)
(CN/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com