Telekom’un uyanık genel müdürü

Telekom’un uyanık genel müdürü
Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Tah­sin Yıl­maz’ın açıklama yapmadan önce hisse alması şahibe şüphesi oluşturdu.

"Te­le­kom, Di­gi­tur­k’­e ta­li­p” açık­la­ma­sı’ından önce Tah­sin Yıl­maz 270 bin li­ra­lık Te­le­kom his­se­si satın aldı. Açıklamadan sonra Telekom’un hisseleri uçuşa geçti.

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, önce elindeki şirket hisselerini artırdı, ardından Digiturk’e talip oldu, hisseler uçtu.

Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Tah­sin Yıl­ma­z’­ın şa­ibe­li his­se ope­ras­yo­nu pi­ya­sa­la­rı sal­la­dı. Yıl­maz, dün sa­bah 269 bin 730 TL kar­şı­lı­ğın­da 40 bin 500 adet Türk Te­le­kom his­se­si alı­mı ger­çek­leş­tir­di­ği­ni Ka­mu­yu Ay­dın­lat­ma Plat­for­mu­’na (KAP) bil­dir­di. Yıl­maz his­se­le­ri 6.66 li­ra­dan sa­tın al­dı. Elin­de 77 bin 500 adet his­se­si bu­lu­nan Yıl­ma­z’­ın Türk Te­le­ko­m’­da­ki his­se sa­yı­sı 118 bin ade­de ulaş­tı. Bu his­se­le­rin Türk Li­ra­sı kar­şı­lı­ğı ise yak­la­şık 800 bin li­ra.

ARTIŞ YÜZDE 4

Tah­sin Yıl­ma­z’­ın his­se alı­mı­nın he­men ar­dın­dan Türk Te­le­kom dün, Çu­ku­ro­va Hol­ding ile Pro­vi­den­ce­Equ­ity Part­ner­s’­ın or­tak ol­du­ğu di­ji­tal ya­yın plat­for­mu Di­gi­tur­k’­ün yüz­de 53 his­se­si­ni sa­tın al­mak için bağ­la­yı­cı ol­ma­yan tek­lif ver­di­ği­ni açık­la­dı. Bu açık­la­ma­nın he­men ar­dın­dan Türk Te­le­ko­m’­un his­se­le­ri bir an­da 6.92 li­ra­ya uç­tu. Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Tah­sin Yıl­ma­z’­ın his­se ope­ras­yo­nuy­la kı­sa sü­re­de yüz­de 4’e ya­kın kâr et­me­si “Te­sa­düf mü, yok­sa Di­gi­tur­k’­e tek­lif ve­ri­le­ce­ği­ni ön­ce­den bil­di­ği için mi Tah­sin Yıl­maz his­se alı­mı yap­tı?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­tir­di. Türk Te­le­kom his­se­le­ri gü­nü de yüz­de 2.41’lik ar­tış­la 6.80 li­ra­dan ta­mam­la­dı.

ÇALIŞANLARA ZAM DÜŞÜK

Türk Te­le­kom ile Tür­ki­ye Ha­ber-İş Sen­di­ka­sı ara­sın­da ma­yıs ayın­dan bu ya­na yü­rü­tü­len Top­lu İş Söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­ri an­laş­ma ile so­nuç­lan­dı. Bu­na gö­re, bi­rin­ci yıl ilk al­tı ay zam­mı yüz­de 4, bi­rin­ci yıl ikin­ci al­tı ay zam­mı yüz­de 3,5, ikin­ci yıl bi­rin­ci al­tı ay zam­mı yüz­de 2,75 ve enf­las­yon far­kı, ikin­ci yıl ikin­ci al­tı ay zam­mı yüz­de 2,75 ve enf­las­yon far­kı ola­rak be­lir­len­di. (UGE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com