Temel değil Melih Gökçek fıkrası

Temel değil Melih Gökçek fıkrası
AK­P’­li Me­lih Gök­çe­k’­in Baş­kan­lı­ğı­’n­da­ki An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, fık­ra gi­bi bir or­ga­ni­zas­yo­na im­za at­tı.
AK­P’­li Me­lih Gök­çe­k’­in Baş­kan­lı­ğı­’n­da­ki An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, fık­ra gi­bi bir or­ga­ni­zas­yo­na im­za at­tı. Türk Gü­nü yü­rü­yü­şü­ne ka­tıl­ma­la­rı için ara­la­rın­da bü­rok­rat­la­rın da ol­du­ğu çok sa­yı­da is­mi eş, ço­cuk ve ar­zu­la­dık­la­rı ya­kın­la­rıy­la bir­lik­te Ame­ri­ka­’ya gön­der­me ka­ra­rı al­dı. Ka­tı­lım­cı sa­yı­sı be­lir­len­dik­ten son­ra uçak bi­let­le­ri alı­nıp, otel­ler­de yer­le­ri ay­rıl­dı. Vi­ze baş­vu­ru­su ise, ula­şım ve ko­nak­la­may­la il­gi­li pe­şin har­ca­ma­dan son­ra ya­pıl­dı.
 
Bü­rok­rat de­ğil pa­ra uç­tu
 
Baş­vu­ru­yu in­ce­le­yen AB­D’­nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği, ka­tı­lım­cı­la­rın bir bö­lü­mü­ne vi­ze ver­me­di. Ge­zi de ek­sik ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Top­lam ma­li­ye­ti 2 mil­yon li­ra­yı bu­lan ge­zi için ya­pı­lan ön öde­me, be­le­di­ye­ye za­rar yaz­dı. Fık­ra gi­bi ge­zi­yi CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Emi­ne Ül­ker Tar­han, Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Tar­han, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
 
Kaç ki­şi, han­gi amaç­la AB­D’­ye gön­de­ril­miş­tir? Ka­tı­lım için han­gi kri­ter­ler aran­mış­tır? Top­lam ne ka­dar mas­raf ya­pıl­mış, han­gi büt­çe­den kar­şı­lan­mış­tır? Vi­ze ala­ma­dık­la­rı için gi­de­me­yen kaç ki­şi var­dır? Bu şa­hıs­lar için uçak bi­le­ti ile otel gi­de­ri öden­miş mi­dir? Öden­miş­se mik­ta­rı ne­dir? Ge­zi­nin top­lam ma­li­ye­ti ne ka­dar­dır? (BCK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com