Teröristler 28 çocuğu öldürdü!

Teröristler 28 çocuğu öldürdü!
Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin attığı bir roket okula isabet etti. Saldırıda 28 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Su­ri­ye­’nin baş­ken­ti Şa­m’­da Esad kar­şı­tı mu­ha­lif­le­rin at­tı­ğı ro­ket sı­ğın­ma­cı­la­rın kal­dı­ğı kamp­ta­ki oku­la isa­bet et­ti. Sal­dı­rı­da 28 öğ­ren­ci ve 1 öğ­ret­men feci şekilde can verdi.

Şam dün yi­ne ka­rış­tı. Su­ri­ye dev­let ha­ber ajan­sı SA­NA, Şa­m’­ın ke­nar ma­hal­le­sin­de bir oku­la mu­ha­lif­le­rin ro­ket­li sal­dı­rı­da bu­lun­du­ğu­nu du­yur­du. Şa­m’­da sı­ğın­ma­cı­la­rın kal­dı­ğı Va­fi­dan kam­pın­da­ki bir oku­la isa­bet eden ro­ket so­nu­cu 28 öğ­ren­ci ve 1 öğ­ret­me­nin öl­dü­rül­dü­ğü ile­ri sü­rül­dü. Su­ri­ye dev­let te­le­viz­yo­nu ise Bte­iha isim­li oku­lu he­def alan sal­dı­rı­da do­kuz öğ­ren­ci, bi­ri öğ­ret­men on ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni bil­dir­di. Şa­m’­ın ku­zey­do­ğu­sun­da­ki kamp­ta yak­la­şık 25 bin sı­ğın­ma­cı­nın ya­şa­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Su­ri­ye Or­du­su ve mu­ha­lif­ler ay­lar­dır, Şa­m’­ın ke­nar ma­hal­le­le­rin­de kon­tro­lü ele ge­çir­mek için ça­tı­şı­yor.

İKİ GÜNDE 216 KİŞİ ÖLDÜ

Si­lah­lı mu­ha­lif­le­rin baş­kent Şa­m’­a doğ­ru iler­le­me­si ne­de­niy­le, Esad güç­le­ri mu­ha­lif­le­ri ge­ri püs­kürt­mek için sal­dı­rı­la­rı­nı ar­tır­dı. Bu da Şa­m’­ın çev­re­sin­de­ki ça­tış­ma­la­rın son gün­ler­de şid­det­len­me­si­ne yo­la aç­tı.

Su­ri­ye İn­san Hak­la­rı Göz­le­me­vi dün­kü ça­tış­ma­lar­da 16, ön­ce­ki gün­kü ça­tış­ma­lar­da ise en az 200 ki­şi­nin öl­dü­ğü­nü du­yur­du. Lon­dra mer­kez­li göz­le­me­vi, ay­rı­ca Şa­m’­ı ulus­la­ra­ra­sı ha­va­ala­nı­na bağ­la­yan stra­te­jik yo­lun üze­rin­de­ki kon­trol mer­ke­zin­de de ça­tış­ma­lar ya­şan­dı­ğı­nı du­yur­du. (TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com