THY sadece AKP’li vekillere hediye gönderdi

THY sadece AKP’li vekillere hediye gönderdi
MHP’li Alim Işık, Türk Hava Yolları’nın yeni yıl hediyelerinin sadece AKP’li vekillere gittiğini söyledi ve ekledi: Haram zıkkım olsun…

Türk Ha­va Yol­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ye­ni yıl do­la­yı­sıy­la he­di­ye pa­ket­le­ri yol­la­dı. An­cak he­di­ye pa­ket­le­ri sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne git­ti.
 
Bu id­di­a, MHP Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işı­k’­a ait…
 
Ga­ze­te­port in­ter­net si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, Işık, tep­ki­si­ni “Ha­ram, zık­kım ol­su­n” söz­le­riy­le di­le ge­tir­di.
 
Işık, “İk­ti­da­ra gi­den bu he­di­ye­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bu ay­rı­mı ya­pan Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü baş­ta ol­mak üze­re, tüm ça­lı­şan­la­rı şid­det­le kı­nı­yo­ru­m” de­di.
 
MHP’­li ve­kil, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

“THY yö­ne­ti­ci­le­ri, bu he­di­ye­le­rin mas­ra­fı­nı ken­di cep­le­rin­den mi yap­tı? Ne ka­dar pa­ra har­can­dı? Har­ca­nan pa­ra ku­rum büt­çe­sin­den çık­tıy­sa, ha­ram zık­kım ol­sun di­yo­rum ve ken­di­le­ri­ni der­hal is­ti­fa­ya da­vet edi­yo­rum. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hü­kü­me­tin sok­tu­ğu ay­rım­cı­lı­ğın, bir dev­let ku­ru­lu­şun­ca, Mec­lis ça­tı­sı al­tı­na so­kul­ma­sı ne­de­niy­le de, te­es­süf edi­yo­rum.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com