TOKİ devleti zarara uğrattı

TOKİ devleti zarara uğrattı
TOKİ tarafından; devlet arsalarının değerinin düşük, inşaat masrafının yüksek gösterildiği ortaya çıktı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ’yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL…
 
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’nin ba­şın­day­dı. Bay­rak­tar,
TO­Kİ ile il­gi­li id­dialar üze­ri­ne, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” de­miş­ti.
 
Bay­rak­ta­r’­ın bu söz­le­ri­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­por­la­rı ise TO­Kİ­’nin dev­le­ti nasıl za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­di.
 
CHP’­li Ay­kut Er­doğ­du, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı ve bel­ge­le­ri­ni vekillere mek­tupla ilet­ti. TO­Kİ­ ile il­gi­li Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu, Sa­yış­tay ve Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı­ğı­nın ve ba­zı da­va­lar açıl­dı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­dı­ğı mek­tup­ta şöyle yazdı:
 
DEVLET ARSASINA HACİZ
 
“Bay­rak­ta­r’­ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­du­ğu Em­lak Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı­’nın za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı ne­de­niy­le so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı is­ten­di. TO­Kİ­’nin 7 pro­je­si­ in­ce­len­di. So­nun­da, dev­le­te ait ar­sa­la­rın de­ğe­ri­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği, mü­te­ah­hit­le­rin in­şa­at ma­li­ye­tinin yük­sel­til­di­ği, böy­le­ce dev­le­tin 774 mil­yon li­ra za­rara uğ­ra­tıl­dı­ğı so­nu­cu­na ula­şıl­dı. Sa­yış­tay; dev­le­te ait gay­ri­men­kul­le­rin KC Grup Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan De­niz­ban­k’­a ipo­tek et­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di­ği, şir­ke­tin bor­cu öde­me­me­si üzerine ban­ka­nın ka­mu ma­lı­na ha­ciz koy­du­ğu­nu be­lir­le­di. TO­Kİ­’nin KC’­den 106.5 mil­yon TL ala­ca­ğı var. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma açtı. ”
 
 
CHP’DEN “İSTİFA ET” ÇAĞRISI
 
TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı vekillerle pay­la­şan Ay­kut Er­doğ­du, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa ge­ti­rin is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” di­yen Bay­rak­ta­r’­ı is­ti­fa­ya da­vet et­ti. (CTK)
 
Haberin linki için tıklayın: http://sozcu.com.tr/toki-devleti-zarara-ugratti.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Ağaoğlu tamamen bıraktı12 Şubat 2014 Çarşamba 07:36
 • "Duygusal kentler tasarlayacağız"23 Ocak 2014 Perşembe 17:14
 • Kira işkencesi başlıyor08 Ocak 2014 Çarşamba 11:21
 • Yabancılara gayrimenkul satışında patlama yaşandı!09 Aralık 2013 Pazartesi 15:51
 • Konut sahipleri dikkat!01 Aralık 2013 Pazar 23:23
 • AKP'li belediye Maliye'yi böyle dolandırdı01 Kasım 2013 Cuma 12:32
 • Avrupa’nın korkusu ‘konut balonu’ Türkiye'yi etkileyecek mi?24 Ekim 2013 Perşembe 15:15
 • En riskli alan İstanbul14 Ekim 2013 Pazartesi 16:14
 • Siyasi rant için ilçenin dokusunu yok edecekler14 Ekim 2013 Pazartesi 15:50
 • Erdoğan'ı çıldırtacak daire fiyatları!10 Ekim 2013 Perşembe 14:51
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com