TOKİ eliyle rant yağması

TOKİ eliyle rant yağması
İstanbul’un kuzeyinde 3. köprü ve havalimanı için kamulaştırma başladı
Uygulama Karadeniz kıyısındaki Yukarı Ağaçlı Köyü’nde başladı. Müteahhitlerin bol sıfırlı çeklerle alamadığı araziler için TOKİ’den ‘el koyacağız’ tebligatı geldi…
 
İs­tan­bul ’un en es­ki köy­le­rin­den Yu­ka­rı Ağaç­lı Kö­yü, bu­gün­ler­de rant ka­pı­sı ol­du. Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da­ki 55 ha­ne­li kö­y, 3’ün­cü köp­rü ve ha­va­li­ma­nı­nın o böl­ge­den ge­çe­ce­ği öğ­re­ni­lin­ce in­şa­at fir­ma­la­rı­nın uğ­rak ye­ri ol­du. Köy­lü­ler, in­şa­at fir­ma­la­rı­nın du­dak uçuk­la­tan tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vir­di. An­cak TO­Kİ, köy­lü­le­re bir bir teb­li­gat gön­de­rip ev­le­ri­nin ar­sa­la­rı­nın ka­mu­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Her gün baş­ka bir ha­ne­ye ge­len teb­li­gat­lar­la köy­lü­ler bü­yük şaş­kın­lık ya­şı­yor.
 
‘Oy ve­ren eli­miz kı­rıl­sı­n’
Ka­mu­laş­tı­rı­lan top­rak­lar, yal­nız­ca köy­lü­le­rin otur­duk­la­rı ev­ler, bah­çe­ler, ara­zi­ler de­ğil! Kö­yün me­zar­lı­ğı bi­le rant uğ­ru­na yok edi­le­cek. SÖZ­CÜ, Yu­ka­rı Ağaç­lı köy­lü­le­ri­nin nab­zı­nı tut­tu. Köy­de ya­şa­yan ne­re­dey­se bü­tün ai­le­ler ge­çi­mi­ni hay­van­cı­lık­la sağ­lı­yor. Şim­di hep­si ka­ra ka­ra ne­re­ye gi­de­cek­le­ri­ni, na­sıl ge­çi­ne­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor. İş­te köy­lü­le­rin is­ya­nı:
 
Tu­ran Şe­ker “Baş­ba­kan çı­kıp da hak­tan ada­let­ten de­mok­ra­si­den bah­set­me­sin. Bu­ra­da bi­ze ya­pı­lan dü­pe­düz gasp­tır. Köy­de her­kes “El­le­ri­miz kı­rıl­say­dı da Tay­yi­p’­e oy ver­me­sey­dik di­yor… Ama zan­net­me­sin­ler ki bi­zi bu köy­den ko­lay­ca çı­ka­ra­cak­la­r” di­ye tep­ki gös­ter­di. Na­il Bos­tan­cı “Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­den do­la­yı top­rak­la­rı­mı­zı ka­mu­laş­tı­rı­yor­lar. Fa­kat ha­va­li­ma­nıy­la bi­zim kö­yü­mü­zün ala­ka­sı yok.
 
‘Peş­keş çe­ke­cek­le­r’
Bi­zim kö­yü­müz Ku­zey İs­tan­bul Pro­je­si­’n­de yer­le­şim mer­ke­zi ola­rak gö­zü­ken bir yer. Top­rak­la­rı­mız is­te­ni­yor, ama ne ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­mi­yor­lar. Bi­ze öner­dik­le­ri pa­ra­lar top­rak­la­rı­mı­zın ya­rı de­ğe­rin­den bi­le az. Çok bel­li ki bu­ra­lar bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­ki­le­ce­k” de­di. Ha­lil Bi­len “Kö­yü­mü­zün çev­re­sin­de­ki ara­zi­le­ri­miz, yol için köp­rü için ya da ha­va­li­ma­nı için alı­na­bi­lir. An­cak otur­du­ğu­muz ev­ler­den, ahır­la­rı­mız­dan ne is­ti­yor­lar. Bun­ca in­san ne ya­pa­cak? Yal­nız biz, İs­tan­bul pi­ya­sa­sı­na yıl­da yak­la­şık 100 ton man­da sü­tü sü­rü­yo­ruz. Tüm ge­çim kay­na­ğı­mız da bu za­ten. Şim­di ge­lip bi­ri­le­ri bi­zim ek­me­ği­miz­le oy­nu­yor, bi­zim rız­kı­mı­zı çal­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bun­ca in­san ne iş ya­par ne yer, ne içer?” di­ye is­yan et­ti. (SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com