Türkiye en borçlu 5 ülkeden biri

Türkiye en borçlu 5 ülkeden biri
Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­’nun (IMF) “u­lus­la­ra­ra­sı dış borç ve­ri­le­ri­ne­” gö­re Tür­ki­ye dün­ya­nın en borç­lu ül­ke­le­rin­den bi­ri.
Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­’nun (IMF) “u­lus­la­ra­ra­sı dış borç ve­ri­le­ri­ne­” gö­re Tür­ki­ye dün­ya­nın en borç­lu ül­ke­le­rin­den bi­ri. Ve­ri­le­re gö­re Tür­ki­ye­’nin 2013’ün ikin­ci çey­re­ği ya­ni Ha­zi­ran so­nu iti­ba­riy­le top­lam dış borç sto­ku 367.3 mil­yar do­lar.
 
DÜN­YA SI­RA­LA­MA­SI­NA GİR­DİK
Tür­ki­ye 367.3 mil­yar do­lar dış borç sto­ku ile bir­lik­te, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler ara­sın­da en borç­lu dör­dün­cü ül­ke ol­ma­yı ba­şar­dı.
Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için­de Bre­zil­ya top­lam 476.6 mil­yar do­lar dış borç ile bi­rin­ci sı­ra­da.
Bre­zil­ya­’yı sı­ra­sıy­la, Hin­dis­tan, Mek­si­ka, Tür­ki­ye ve En­do­nez­ya ta­kip edi­yor.
Kı­sa­ca­sı dün­ya­nın en borç­lu ül­ke­le­rin­den bi­ri ol­ma­yı ba­şar­dık.
 
ÖZEL SEK­TÖR DÜN­YA İKİN­Cİ­Sİ
Tür­ki­ye için önem­li bir so­run ha­li­ne ge­len özel sek­tö­re ait dış borç sto­ku 2013’ün ikin­ci çey­re­ği iti­ba­riy­le 276.2 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.
Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için­de özel sek­tör dış borç sto­ku en yük­sek olan ül­ke 411 mil­yar do­lar ile Bre­zil­ya.
Tür­ki­ye bu alan­da Bre­zil­ya­’dan son­ra dün­ya ikin­ci­si ol­ma­yı ba­şar­dı.
Bre­zil­ya ve Tür­ki­ye­’nin ar­dın­dan, Mek­si­ka, En­do­nez­ya ve Tay­land ge­li­yor.
Tür­ki­ye­’nin bor­cu­nu sı­fır­la­dık di­ye­rek mey­dan­lar­da do­la­şan­lar, Tür­ki­ye­’yi dış borç ko­nu­sun­da dün­ya şam­pi­yo­nu yap­tı­lar… (SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com