Uğur Dündar'dan Halk TV'ye büyük destek!

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye büyük destek!
Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, AKP'nin yıpratmak için elinden geleni ardına koymayıp cezalar yağdırdığı Halk TV'nin onurlu mücadelesine "iyiki varsın" sözleriyle destek çıktı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, bugün Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde Halk TV'ye destek çağrısında bulundu ve kanalın direnişini yürekten alkışladığını ifade etti. Hükümetin RTÜK kanalı ile cezalar yağdırmaya devam ettiği Halk TV'nin onurlu duruşundan bir adım dahi geri atmamasına atfen; "iyiki vasın Halk TV" sözlerini sarf etti.

İşte Dündar'ın yazısından bazı kesimler;

Sev­gi­li okur­la­rım,
Yan­daş te­le­viz­yon­la­rın ana ha­ber bül­ten­le­ri­nin na­sıl ha­zır­lan­dı­ğı­nı ve “pen­gu­en­ci-ye­mek­çi­” ha­ber ka­nal­la­rı­na ege­men olan zih­ni­ye­ti me­rak et­ti­ği­ni­zi bi­li­yo­rum.
Bu te­le­viz­yon­lar, ge­nel­lik­le gör­kem­li pla­za­lar­dan ya­yın ya­pı­yor­lar.

Bir de Halk TV var.
Sö­zü­nü et­ti­ğim te­le­viz­yon­lar ve ha­ber ka­nal­la­rın­da­ki im­kan­la­rın ço­ğu, Halk TV’­de bu­lun­mu­yor.
Ör­ne­ğin pla­za­ya, gör­kem­li stüd­yo­la­ra, ajans­la­ra, bü­ro­la­ra, nak­len ya­yın araç­la­rı­na, çok sa­yı­da edi­tör ve mu­ha­bi­re, çe­şit çe­şit ka­me­ra­la­ra sa­hip de­ğil­ler.
İs­tan­bul ve An­ka­ra­’da da­ra­cık me­kan­lar­dan bir­kaç ka­me­ray­la ya­yın ya­pı­yor­lar.

Ça­lış­ma ofis­le­ri­ni stüd­yo ola­rak kul­la­nı­yor­lar.
Ge­rek­ti­ğin­de ora­cık­ta biraz kes­ti­rip yi­ne ya­yı­na de­vam edi­yor­lar.

Baş­ta Ge­nel Ya­yın Yö­net­men­le­ri Ha­kan Ay­gün ve Ge­nel Mü­dür­le­ri Şa­ban Se­vinç ol­mak üze­re pa­ra­nın la­fı­nı bi­le et­mi­yor­lar.

Taş­ra te­le­viz­yon­la­rı­nı ara­tan ko­şul­lar­da sa­de­ce ha­ber için ya­şı­yor­lar.

Ha­ber pe­şin­de koş­tu­rur­ken ço­ğu kez ye­mek ye­me­yi bi­le unu­tu­yor­lar.
Tüm yor­gun­luk­la­rı­na kar­şın “yan­daş te­le­viz­yon­la­rın ve pen­gu­en­ci-ye­mek­çi­” ha­ber ka­nal­la­rı­nın sa­hip ola­ma­dık­la­rı en bü­yük zen­gin­li­ğin, ya­ni “öz­gür­lü­ğü­n” ta­dı­nı çı­ka­rı­yor­lar.
Ev­ren­sel mes­lek il­ke­le­ri­nin hak­kı­nı ve­ri­yor­lar.
İk­ti­da­ra de­ğil, top­lu­mun ha­ber al­ma hak­kı­na hiz­met edi­yor­lar.

Ce­sur ama so­rum­lu ya­yın­la­ra im­za atı­yor­lar. (AAE)

Yazının tamamı için tıklayınız...

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com