Uludere’ye gizli ziyaret

Uludere’ye gizli ziyaret
AB’li 6 askeri ataşenin 34 kişinin öldüğü köyde inceleme yaptığı ortaya çıktı.

Gülyazı-Andaç köylerinde, köylülerle konuşan heyetin, Uludere’yi paravan olarak kullanıp, PKK’nın sınır ötesine geçişiyle ilgili bilgi almak için geldiği öne sürüldü…
 
PKK’lı te­rö­rist­le­rin Tür­ki­ye top­rak­la­rın­dan Ira­k’­ın Ku­ze­yi’­ne si­lah­lı mı, si­lah­sız mı ge­çe­ce­ği tar­tı­şı­lır­ken, 6 Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­si­nin as­ke­ri ata­şe­le­ri, Ulu­de­re­’nin ba­zı köy­le­ri­ne sıra dışı bir zi­ya­ret­te bu­lun­du.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, sı­nır­da ka­çak­çı­lık ya­par­ken te­rö­rist sa­nı­la­rak ha­va sal­dı­rı­sın­da ölen 34 ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı Gül­ya­zı-An­daç köy­le­ri­ne gi­den as­ke­ri ata­şe­ler, köy­lü­ler­le soh­bet et­ti.
 
Sı­nır boy­la­rın­da in­ce­le­me yap­tı, gü­ven­lik güç­le­ri­nin al­dık­la­rı ön­lem­le­ri ye­rin­de gör­dü. As­ke­ri ata­şe­le­rin zi­ya­ret­le­ri­nin asıl ama­cı­nın Ulu­de­re­’de ya­şa­nan olay hak­kın­da bil­gi al­mak­tan çok, te­rö­rist­le­rin ge­çiş­le­ri ko­nu­sun­da yö­re hal­kın­dan bil­gi al­mak, edin­dik­le­ri bil­gi­le­ri ve ka­na­at­le­ri­ni ül­ke­le­ri­ne bil­dir­me­ye dö­nük ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di. As­ke­ri ma­kam­lar, ata­şe­le­rin zi­ya­ret­le­ri­ni “sı­radı­şı­” ola­rak ni­te­len­dir­di, ateşelerin zi­ya­ret sı­ra­sın­da dip­lo­ma­tik pla­ka­lı araç­lar kul­lan­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
 
GECEYİ KÖYDE GEÇİRDİLER
 
Al­man­ya Sa­vun­ma Ata­şe­si Al­bay Kla­us Ri­er­nec­ke, Avus­tur­ya Sa­vun­ma Ata­şe­si Al­bay Kurt Rad­ner, Bel­çi­ka Sa­vun­ma Ata­şe­si Al­bay Eric Herssens, Nor­veç Sa­vun­ma Ata­şe­si Al­bay Roy C. Grat­he­in, İs­veç Sa­vun­ma Ata­şe­si Al­bay Pe­ter Adolf­fson ile İs­viç­re As­ke­ri Ata­şe­si Yar­bay Mic­ha­el Ras­se­r’­in 4 Ni­san Per­şem­be gü­nü sa­at 10.00 ci­va­rın­da, 06 CD 3483 ve 06 CD 3810 pla­ka­lı dip­lo­ma­tik araç­lar­la Gül­ya­zı Kö­yü­’ne gel­dik­le­ri as­ke­ri ma­kam­la­ra ra­por edil­di. 34 ki­şi­nin ai­le­le­ri ile bir ara­ya ge­len 6 ül­ke­nin sa­vun­ma ve as­ke­ri ata­şe­le­ri da­ha son­ra ölen­le­rin me­zar­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti.
 
Ge­ce­yi Gül­ya­zı Kö­yü­’n­de ge­çi­ren ya­ban­cı as­ke­ri ata­şe­ler da­ha son­ra An­daç Kö­yü­’ne gi­de­rek ora­da­ki ai­le­ler­le gö­rüş­tü. Sa­vun­ma ata­şe­le­ri, 5 Ni­sa­n’­da Hak­ka­ri­’ye ge­çip ora­dan An­ka­ra­’ya dön­dü. Şır­nak ve Hak­ka­ri­’de mül­ki amir­ler ve as­ke­ri yet­ki­li­ler­le gö­rüş­me­yen 6 ül­ke­nin sa­vun­ma ata­şe­si­nin bu dö­nem­de ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret an­lam­lı ve sı­ra dı­şı ola­rak ni­te­len­di­ril­di.
 
GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTEMEDİLER
 
Al­man­ya, Avus­tur­ya, Bel­çi­ka, Nor­veç, İs­veç ve İs­viç­re as­ke­ri ve sa­vun­ma ata­şe­le­ri­nin Şır­nak ve Hak­ka­ri­’ye yap­tık­la­rı zi­ya­ret ön­ce­si Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bil­gi ver­dik­le­ri an­cak gü­ven­lik ön­le­mi is­te­me­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Ta­lep­le­ri ol­ma­dı­ğı için po­lis ya da jan­dar­ma­nın sa­vun­ma ata­şe­le­ri­ne “bi­rin­ci de­re­ce­” ko­ru­ma uy­gu­la­ma­dı­ ve ola­sı bir olum­suz­lu­ğa kar­şı he­ye­tin uzak­tan gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı yo­lu­na gi­dil­di. Gü­ven­lik ön­le­mi is­ten­me­me­si­nin ne­de­ni ola­rak yö­re hal­kıy­la ra­hat ko­nu­şa­bil­mek ve gü­ven­lik güç­le­ri­nin bu ko­nuş­ma­la­rı duy­ma­ma­sı için alın­mış ola­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/uludereye-gizli-ziyaret.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com