Uluslararas? İn?Aat Sekt?R? Dergisi Enr (Engineering News Record)'Nin...

Uluslararas? İn?Aat Sekt?R? Dergisi Enr (Engineering News Record)'Nin...
-Uluslararas? in?aat sekt?r? dergisi ENR (Engineering News Record)'nin haz?rlad???, "D?nyan?n En B?y?k...

-Uluslararas? in?aat sekt?r? dergisi ENR (Engineering News Record)'nin haz?rlad???, "D?nyan?n En B?y?k 225 Uluslararas? M?teahhidi" 2012 listesinde 225 firma aras?na 33 T?rk m?teahhidin girdi?i belirtilirken bu sene "En B?y?k 250" listesinde 38 T?rk firmas?n?n yer ald??? a??kland?. ?STANBUL(ANKA)- Uluslararas? in?aat sekt?r? dergisi ENR (Engineering News Record), m?teahhitlerin bir ?nceki y?lda ?lkeleri d???ndaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yay?nlad??? "D?nyan?n En B?y?k 225 Uluslararas? M?teahhidi" listesindeki firma say?s?n? bu y?l 250'ye y?kseltti?ini bildirdi. ENR, 2012 listesine 225 firma aras?ndan 33 T?rk m?teahhidin girdi?ini belirtirken bu sene "En B?y?k 250" listesinde 38 T?rk firmas?n?n yer ald???n? a??klad?. Bu say? ile T?rkiye, ?in'in 55 firmas?n?n ard?ndan ikinci s?radaki yerini korurken ???nc? s?rada ise 34 firma ile ABD'nin bulundu?u bildirildi.

-38 T?RK F?RMASININ 2012'DE GEL?RLER?N?N TOPLAMI 16.8 M?LYAR DOLAR-

ENR listesindeki 38 T?rk firmas?n?n 2012 deki gelirleri toplam 16.8 milyar dolar olarak ger?ekle?ti. T?rk firmalar?n ENR listesindeki 250 firman?n toplam gelirindeki 2010 ve 2011 de s?ras?yla y?zde 3.8 ve y?zde 3.5 olan pay? ise 2012'de y?zde 3.3'e geriledi. T?rkiye bu paylar ile uluslararas? s?ralamada 2010 y?l?nda 9. s?rada, 2011 ve 2012 y?llar?nda ise 10. s?rada yer ald?.
ENR'a g?re 2012'de Kanada, Asya, Avustralya, Latin Amerika, ABD, Ortado?u, Orta ve G?ney Afrika kaynakl? m?teahhitlik gelirlerinde y?zde 33.6 ile y?zde 2.5 aras?nda de?i?en art??lar kaydedilirken Kuzey Afrika kaynakl? gelir b?lgedeki siyasi ?alkant?lara ba?l? olarak y?zde 10.5 gibi y?ksek bir oranda geriledi. Avrupa ise ekonomik durgunlu?un etkisiyle yatay bir seyir izledi.

T?rk m?teahhitlerin, en b?y?k 250 uluslararas? m?teahhidin b?lgesel gelirlerindeki pay? Ortado?u ve Asya'da azal?rken Afrika ve Avrupa'da art?? g?sterdi. 2011 y?l?na g?re en b?y?k art?? ise y?zde 3.0' den y?zde 4.1'e y?kseli? ile Afrika'da ger?ekle?ti.

ABD'nin pazar pay? 2012 y?l?nda 2011'e k?yasla d?nya genelinde y?zde 12.8'den y?zde14'e y?kselirken, Ortado?u ve Afrika'da azalma, Asya ile Avrupa'da ise art?? g?sterdi. ?in'in pazar pay? ise d?nya genelinde y?zde 13.8'den y?zde 13.1'e geriledi. ?in'in Ortado?u ve Asya'daki pazar paylar?nda k?smi azalmalar olurken Avrupa'daki pay? az da olsa artt?. Afrika'daki pay? ise dikkat ?ekici bir bi?imde y?zde 40.1'den y?zde 44.8'e y?kseldi.

-"TOPLAM GEL?R BAZINDA DA D?NYA ?K?NC?L???N? HEDEFL?YORUZ"-

T?rkiye M?teahhitler Birli?i(TMB) Ba?kan? Emin Sazak konuya ili?kin "T?rkiye'nin 2009'dan bu yana ENR listesindeki firma say?s? itibariyle d?nyada ?in'den sonra ikinci gelmeye devam etmesi memnuniyet vericidir. Ancak firmalar?m?z?n toplam gelirden ald??? pay itibariyle ikinci s?raya y?kselmek daha ?nemlidir. Hedefimiz bunu ba?armak olmal?d?r" a??klamas?n? yapt?.
ENR listesindeki firmalar?n toplam geliri i?erisinde T?rk m?teahhitlerin 2010'da y?zde 3.8, olan pay?n?n 2012'de 3.3'e d??mesinin ve Ortado?u'daki 2010 da y?zde 6.3 olan pay?n?n ise 2011'de y?zde 6.0'ya 2012'de ise y?zde 5.7'ye gerilemi? olmas?n?n nedenini Emin Sazak, "Ortado?u'daki siyasi ?alkant?larla ve beraberinde Libya'daki i?lerin duraklamas? ile yak?ndan ili?kilidir" diye a??klad?.
Ba?kan Sazak, "Ortado?u ve Afrika'daki rekabet artarak devam edecek, b?lgenin EPC (m?hendislik-tedarik-in?aat) projeleri i?in ana pazar olmas?na kar??n Avrupa bankalar? ba?ta olmak ?zere finans kurulu?lar?ndan finansman temininde ya?anan g??l?kler pek ?ok projenin h?z?n? kesecektir. Finansman temininde ise bir yandan kriterler s?k?la??rken, di?er yandan maliyetler y?kselecektir. Mevcut ?artlar alt?nda yap-i?let-devret modeline dayal? mega projelerin finansman programlar?n?n aksamas? ve projelerin uygulanmas?n?n gecikmesi tehlikesi g?ndemdedir" dedi.

-D?NYANIN EN B?Y?K 250 ULUSLARARASI M?TEAHH?D? L?STES?NDEK? T?RK F?RMALARI-

/**

SIRA

2013 2012 F?RMA ADI

64 81 R?NESANS
79 95 ENKA
85 88 TEKFEN
90 56 POL?MEKS
94 100 ANTYAPI
103 106 TAV
111 129 ?ALIK ENERJ?
118 94 GAMA
124 120 Y?KSEL ?N?AAT
127 132 CENG?Z ?N?AAT
129 168 IC ??TA?
135 136 ONUR
145 202 ATLAS
146 142 MAPA
150 148 NATA
159 149 YAPI MERKEZ?
171 160 KAYI
174 213 KONTEK
176 135 ALARKO
180 181 L?MAK
182 198 ESER
188 162 TEPE
189 ---- ASLAN YAPI
190 173 METAG
196 175 RASEN
198 193 SUMMA
200 ---- HAZ?NEDARO?LU
201 191 TACA
203 178 DO?U?
208 154 NUROL
212 ---- DORCE
213 179 YEN?G?N
215 ---- LOTUS
218 214 MAKYOL
237 165 GAP ?N?AAT
240 201 STFA
242 ---- KOL?N
243 ---- G?RBA?

**/
(ANKA)
(SA\ORH)

?stanbul

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com