Üniversiteye girişte torpilin yolu açılıyor

Üniversiteye girişte torpilin yolu açılıyor
Üniversite sınavı yazılı olacak, notları da öğretmen verecek.
ÖSYM, lisansa giriş sınavında çoktan seçmeli sınav yerine klasik yazılıya dönüyor. Kağıtları bilgisayar değil öğretmenler kontrol edecek. Veliler, ‘yandaşa kıyak’ endişesi yaşayacak…
 
Üni­ver­si­te­ye gi­riş sı­nav­la­rın­da uy­gu­la­nan ‘çok­tan seç­me­li­’ sis­tem­de kop­ya çek­me olay­la­rı­nın art­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­ren Ölç­me Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM), açık uç­lu sı­nav yap­ma­ya ka­rar ver­di. So­ru­lar ve ce­vap­la­rı kı­sa olan bir sı­nav uy­gu­la­na­cak. Sı­na­vı ise öğ­ret­men­ler de­ğer­len­di­re­cek.
 
Pilot uy­gu­la­ma da ya­pıl­dı
Bu doğ­rul­tu­da ise geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü Ankara’da pi­lot uygulama için se­çi­len okul­lar­da ÖSYM ‘a­çık uç­lu de­ne­me sı­na­vı­’ ya­ptı. Sı­na­va gi­ren öğ­ren­ci­le­re 30 açık uç­lu ve 30 çok­tan seç­me­li ol­mak üze­re 60 so­ru so­rul­du. Aday­la­ra 120 da­ki­ka ce­vap­la­ma sü­re­si ve­ril­di. Sı­nav so­nun­da ise öğ­ren­ci­le­re an­ket uy­gu­lan­dı. An­ket­te öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin açık uç­lu sı­nav sis­te­mi­ne na­sıl yak­laş­tık­la­rı so­rul­du. Sı­na­vın de­ğer­len­dir­me­si bil­gi­sa­yar­la de­ğil, se­çi­le­cek öğ­ret­men­ler­den oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­ca ya­pı­la­cak. Bu du­rum ise ve­li­ler­de, ‘ü­ni­ver­si­te­ye tor­pil­le gi­ri­le­ce­k’ en­di­şe­si ya­rat­tı.
 
9 ay­dır üzerinde çalışılıyormuş
ÖSY­M’­den ye­ni sı­nav yön­te­miy­le il­gi­li ola­rak şu açık­la­ma ya­pıl­dı: “Bil­gi­nin kar­şı­lı­ğı­nı ver­me­yi, hak ve ada­let öl­çü­sün­de sı­nav yap­ma­yı ga­ye edi­nen ku­ru­mu­muz­da baş­la­yan de­ği­şim sü­re­ci sü­rü­yor. Pro­je 9 ay ön­ce baş­la­tıl­dı. Açık uç­lu so­ru­lar­la şans fak­tö­rü­nün or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, ada­yın mu­ha­ke­me gü­cü­nün or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. ÖSYM, mo­dern ölç­me ve seç­me mer­kez­le­ri ara­sın­da yer al­mak için önem­li bir adım da­ha at­mış­tır.”(SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com