Vekil maaşlarına 4 bin lira zam!

Vekil maaşlarına 4 bin lira zam!
Mec­li­s’­te ka­bul edi­len bir ka­nun­la, SSK ve Bağ-Kur emek­li­si mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li ay­lık­la­rı­na 4 bin li­ra zam gel­di.

Mec­li­s’­te ka­bul edi­len bir ya­sa ile mil­le­tin ve­kil­le­ri­ne ba­zı “ö­zel avan­taj­la­r” ge­ti­ril­di.
 
Sözcü’nün haberine göre, milletvekillerinin emekli aylıklarına 4 bin lira zam geldi.
 
Bu­na gö­re;

* Mil­let­ve­kil­le­ri­nin 4 yıl­lık hiz­met­le­ri 5 yıl ka­bul edi­le­cek ve sağ­la­nan yıp­ran­ma hak­kı ne­de­niy­le “er­ken emek­li­li­k” avan­ta­jı sağ­la­ya­bi­le­cek­ler.

* SSK ve Bağ-Kur emek­li­si mil­let­ve­kil­le­ri, iki yıl mil­let­ve­kil­li­ği yap­ma­dan “mil­let­ve­ki­li emek­li­si­” ola­bi­le­cek­ler. Böy­le­lik­le emek­li ay­lık­la­rı, mil­let­ve­ki­li se­çi­lir se­çil­mez 4 bin li­ra art­mış ola­cak.
 
On mil­yo­nun üze­rin­de emek­li­nin bü­yük kıs­mı, yok­sul­luk ve aç­lık sı­nı­rı­nın al­tın­da­ki emek­li ay­lık­la­rın­da ar­tış bek­le­nir­ken, mil­le­tin as­lı ye­ri­ne ve­ki­li­ne “ö­zel avan­taj­la­r” sağ­lan­dı.
 
MİL­LE­TİN AS­LI­NA NE GEL­Dİ?
 
Mil­le­tin as­lı­nı il­gi­len­di­ren ba­zı dü­zen­le­me­ler de şöy­le;

* Emek­li ay­lı­ğı ile ge­çi­ne­me­di­ği için ser­best ça­lı­şan emek­li­le­rin, ay­lık­la­rın­dan “yüz­de 15 Sos­yal Gü­ven­lik Des­tek Pri­mi­” kes­tir­me­le­ri ge­re­ki­yor­du. Bu du­rum­da olan ve ken­di­le­rin­den “ce­za­ lı pri­m” is­te­nen yak­la­şık 600 bin emek­li­ye, 36 aya ka­dar “tak­sit­len­dir­me­” ko­lay­lı­ğı sağ­lan­dı.

* Li­se­yi bi­tir­dik­ten son­ra üni­ver­si­te­ye gi­ren öğ­ren­ci­ler, li­se­yi bi­tir­me ve üni­ver­si­te­ye gir­me ara­sın­da­ki 4 ay­lık sü­re­de, an­ne ve­ya ba­ba­sı üze­rin­den, sağ­lık hiz­metle­rin­den ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler.

* Prim bor­cu ol­du­ğu için bir ya­kı­nı­nın üze­rin­den dok­to­ra gi­den Bağ-Kur­lu­’lar, SGK ta­ra­fın­dan çı­kar­tı­lan bor­cu öde­me­ye­cek­ler. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com