“Ver padişahlığı, al özerkliği”

“Ver padişahlığı, al özerkliği”
Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, İmralı pazarlığının “Ver padişahlığı, al özerkliği” şeklinde geliştiğini söyledi…

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­’na aday olan An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu, dev­let-PKK ara­sın­da­ki gö­rüş­me­le­rin “ver pa­di­şah­lı­ğı, al özerk­li­ği­” şek­lin­de ge­liş­ti­ği­ni ve ül­ke­miz­de re­jim de­ği­şik­li­ği ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
Sözcü’ye konuşan ve es­ki An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si De­ka­nı da olan Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu, şunları söyledi:
 
“BAŞKANLIK DEĞİL, PADİŞAHLIK”
 
 
“Ge­ti­ril­mek is­te­nen ‘Türk ti­pi baş­kan­lık sis­te­mi­’ de­ğil, Türk ti­pi pa­di­şah­lık­tır. Türk ti­pi baş­kan, bir ta­raf­tan için­den çık­tı­ğı si­ya­si par­ti­nin baş­ka­nı ol­ma­ya de­vam ede­cek, ge­nel baş­ka­nı ol­du­ğu par­ti­nin mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri­ne gi­re­cek olan aday lis­te­le­ri­ni be­lir­le­me­de yet­ki­li ola­cak. Ya­ni söz­de ken­di­si­ni de­net­le­ye­cek, den­ge­le­ye­cek ya­sa­ma or­ga­nı­nı da eli­ne ka­le­mi ka­ğı­dı alıp oluş­tu­ra­cak. Ya­sa­ma or­ga­nı üye­le­ri de bir son­ra­ki se­çim­ler­de tek­rar mil­let­ve­ki­li ola­bil­mek için baş­ka­nın him­me­ti­ne muh­taç ola­cak­lar. O yüz­den baş­ka­nı kız­dır­ma­mak adı­na baş­ka­nı hiç­bir şe­kil­de de­net­le­me­ye­cek­ler.
 
“KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEYECEK”
 
Öz­gür­lük­ler­den, in­san hak­la­rın­dan, hu­kuk dev­le­tin­den uzak­laş­mış bir dü­şün­ce­nin Tür­ki­ye­’de Kürt so­ru­nu­nu çöz­me ih­ti­ma­li yok­tur. Özerk­li­ğin de Tür­ki­ye­’de so­run çö­ze­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Tam ak­si­ne için­den ne­sil­ler bo­yu çı­ka­ma­ya­ca­ğı­mız çok dip­siz bir ku­yu­ya bi­zi dü­şü­re­ce­ği ka­na­atin­de­yim. Sa­de­ce böl­gey­le sı­nır­lı bir kao­sun içi­ne gir­mek­le kal­ma­yız, tüm Tür­ki­ye­’de bü­tün şe­hir­le­ri­miz­de, ge­ri dön­dü­re­me­ye­ce­ği­miz olay­la­rı te­tik­le­riz.

Dik­kat­li ol­ma­mız ge­re­ken çok önem­li bir hu­sus var. BDP’­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin, si­ya­set­çi­le­ri­nin Tür­ki­ye­’de git­tik­le­ri şe­hir­ler­de, linç edil­me­ye ça­lı­şıl­ma­la­rı Kürt so­ru­nu­nu ulus­la­ra­ra­sı düz­le­me ta­şı­ya­cak­tır. Bü­yük teh­li­ke bu­dur.
 
“ASIL NİYET ÖZERKLİK”
 
Eğer, ‘Tür­ki­ye­’de Kürt si­ya­set­çi­le­rin böl­ge dı­şın­da ser­best­çe dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­ma im­ka­nı yo­k’ de­dir­tir­sek, o za­man bu ko­nu Tür­ki­ye­’nin so­ru­nu ol­mak­tan çı­kıp, ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın, BM’­nin, Av­ru­pa Kon­se­yi­’nin, AB’­nin mü­da­ha­le et­me yet­ki­si­ni ken­di­le­rin­de gör­me­le­ri­ne baş­la­ya­cak­la­rı bir so­ru­na dö­nü­şe­cek­tir. İş­te o ku­ru­luş­lar bi­ze ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk stan­dart­la­rı­nı da gös­te­re­rek, ‘Kürt­le­rin gü­ven içe­ri­sin­de ya­şa­ya­bil­me­le­ri­nin ön şar­tı özerk­lik ila­nı­dı­r’ nok­ta­sı­na ge­le­cek­ler­dir. Ya­ni, eli­ne so­pa­yı, ta­şı bi­linç­siz­ce alan, il­kel­li­ğe baş­vu­ran ki­şi­ler, as­lın­da Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ne hiz­met et­tik­le­rin far­kın­da de­ğil­ler. BDP’­li si­ya­set­çi­le­re atı­lan her taş, özerk­lik ila­nı­nın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ge­rek­çe­si­ni oluş­tu­rur. Bu­na kar­şı her­ke­sin uya­nık ol­ma­sı ge­rek­li­dir.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com