Ya?Ar ?Niversitesi Akademisyenleri, Sosyal Medya Kullan?C?Lar?N?N...

Ya?Ar ?Niversitesi Akademisyenleri, Sosyal Medya Kullan?C?Lar?N?N...
-Ya?ar ?niversitesi akademisyenleri, sosyal medya kullan?c?lar?n?n Twitter ve You Tube'da ?retti?i ve...

-Ya?ar ?niversitesi akademisyenleri, sosyal medya kullan?c?lar?n?n Twitter ve You Tube'da ?retti?i ve yorumlar?yla yayg?nla?t?rd??? "nefret s?ylemini" ara?t?rd?. 1 milyon ki?i taraf?ndan izlenen onlarca video, y?zlerce ki?i taraf?ndan yap?lan yorumlar incelenerek yap?lan ara?t?rmaya g?re, Twitter kullan?c?lar? You Tube kullan?c?lar?na g?re daha ho?g?r?l? ve daha objektif bir duru? sergilerken, erkek kullan?c?lar kad?n kullan?c?lara g?re daha ?ok "nefret odakl? s?ylemlerde" bulunuyor. ?ZM?R (ANKA) - Ya?ar ?niversitesi akademisyenleri, sosyal medya kullan?c?lar?n?n Twitter ve You Tube'da ?retti?i ve yorumlar?yla yayg?nla?t?rd??? "nefret s?ylemini" ara?t?rd?. 1 milyon ki?i taraf?ndan izlenen onlarca video, y?zlerce ki?i taraf?ndan yap?lan yorumlar incelenerek yap?lan ara?t?rmaya g?re, Twitter kullan?c?lar? You Tube kullan?c?lar?na g?re daha ho?g?r?l? ve daha objektif bir duru? sergilerken, erkek kullan?c?lar kad?n kullan?c?lara g?re daha ?ok "nefret odakl? s?ylemlerde" bulunuyor.
Sosyal medya kullan?c?lar?n?n T?rkiye g?ndemine oturan konularda yapt?klar? yorumlar? inceleyen Ya?ar ?niversitesi Halkla ?li?kiler ve Reklamc?l?k B?l?m? ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. ?zlem A?man Alik?l?? ile Ara?t?rma G?revlisi G?ker G?lay, sosyal medyan?n g?n?m?zde adeta stres atma platformu olarak kullan?ld???n? ifade etti. Akademisyenler, "Twitter kullan?c?lar?n?n, You Tube kullan?c?lar?na g?re daha ho?g?r?l? ve objektif bir duru? sergilediklerini tespit ettik. Buna kar??n You Tube kullan?c?lar?n?n, yapt?klar? yorumlarda genellikle takma isimlerle, daha ?ok nefret i?erikli s?ylemlerde bulundu?unu belirledik" dedi.
You Tube ve Twitter kullan?c?lar?na y?nelik yap?lan ara?t?rmada, incelenen toplam bin 831 yorumda, erkek kullan?c?lar?n kad?n kullan?c?lara g?re daha ?ok "nefret odakl? s?ylemlerde" bulunduklar?n? tespit edildi.

-TW?TTER KULLANICILARI DAHA HO?G?R?L?-

Nisan 2013'ten Temmuz 2013'e kadar ge?en s?rede Twitter ve Youtube'da T?rkiye g?ndemine ili?kin konularda ger?ekle?tirilen yorumlar? incelediklerini belirten Yrd. Do?. Dr. ?zlem A?man Alik?l??, "T?rkiye'de sosyal medya kullan?c? say?s?n?n artt?k?a nefret k?lt?r?n?n de art???n? g?r?yoruz. Ara?t?rmam?zda 4 ayl?k bir d?nemi ele ald?k. Bu s?re zarf?nda hem You Tube'da hem de Twitter'da ger?ekle?tirilen yorumlar?n i?erik analizini ger?ekle?tirdik. Buna g?re Twitter kullan?c?lar?n?n You Tube kullan?c?lar?na g?re daha ho?g?r?l? oldu?unu ve daha objektif bir duru? sergilediklerini tespit ettik. You Tube'da 1 milyon ki?inin izledi?i ?e?itli videolara yap?lan yorumlar?n y?zde 42'si negatif s?ylem i?eriyor, bunlar?n da y?zde 91,6's?nda ise nefret s?ylemi var. Twitter'da ise bu oran ?ok daha d???k, ayn? konularda yap?lan bin 65 yorumun yaln?zca y?zde 7,5'i negatif s?ylem i?eriyor. You Tube'da nefret s?yleminin fazla olmas?n?n nedeni, hesap a?maya gerek duymadan ger?ek kimli?ini saklayarak yorumlarda bulunan ki?iler. Ger?ek hayatta birbirlerine ve ?evresine s?ylemeyece?i nefret s?ylemlerini sosyal medyada ?ok rahatl?kla s?yleyebiliyorlar. Bir bak?ma sosyal medyay? stres atma platformu olarak da g?rebiliyorlar. Twitter'da say?n?n d???k olmas? ise insanlar?n bir?ok ki?i taraf?ndan takip ediliyor olmas?. G?r??lerinin takip?ileri taraf?ndan izlendi?i bilen ve genelde ger?ek kimlik kullanan Twitter kullan?c?lar? daha duyarl?" dedi.

-DENET?M MEKAN?ZMASI ?ART-

Geleneksel medyada oldu?u gibi sosyal medyada da bir denetim mekanizmas? olmas? gerekti?ini belirten Ara?t?rma G?revlisi G?ker G?lay ise ?u ?nerilerde bulundu:
"Be?enilmeyen veya ho? g?r?lmeyen bir payla??m nedeniyle t?m sistemin kapat?lmas? anlams?z ve ??z?me hitap etmeyen bir tercih olabilir. Ancak sosyal medya ara?lar? i?erisindeki kullan?c? denetimlerinin ve ?ikayet mekanizmas?n?n daha aktif hale getirilmesi gerekiyor. ?lkemizde bu konudaki yasal d?zenlemeler hen?z her kurumu ve herkesi tatmin edecek d?zeyde de?il. Geleneksel medyada oldu?u gibi sosyal medyada da bir denetim mekanizmas?n?n olmas? gerekli." (ANKA)
(HM/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com