Yargıdan alkol yasağına veto

Yargıdan alkol yasağına veto
AKP’li Afyonkarahisar Valisi’nin şehirde içkiyi yasaklamasına mahkeme “dur” dedi.

İrfan Balkanlıoğlu’nun içki yasağını, mahkeme iptal etti. Açılan davada yasakla ilgili olarak, “Anayasa’ya aykırı, yasal dayanağı yok” kararı çıktı.
 
Sözcü gazetesinin haberine göre, AK­P’­li Af­yonkarahisar Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu, 27 Ni­san 2012’de aldığı ka­rar­la kent­te iç­ki sa­tı­şı­nı ve tü­ke­ti­mi­ni ya­sak­la­dı. Gerekçe olarak, ‘ka­mu esen­li­ği­’ ve ‘t­ra­fik ka­za­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­’ gös­te­ril­di.
 
Af­yo­n’­un ar­dın­dan bu ya­sak; Is­par­ta, Kay­se­ri, Şan­lı­ur­fa, Kon­ya, Er­zu­rum, Ri­ze, Trab­zon, Ba­lı­ke­sir ve Bi­le­cik il­le­rin­de uy­gu­lan­dı. Tepki çeken bu kararın ip­ta­li için Af­yon İda­re Mah­ke­me­si­’n­de da­va açıl­dı. Mah­ke­me sonuçlandı ve Va­li Bal­kan­lı­oğ­lu­’nun ‘iç­ki ya­sa­ğı’ ip­tal edildi.
 
“SUÇ TEŞKİL ETMİYOR”
 
Mah­ke­me, va­li­li­ğin tra­fik ka­za­la­rıy­la il­gi­li öne sür­dü­ğü ge­rek­çe için, “T­ra­fik ka­nun­la­rın­da, al­kol­lü araç kul­la­nan­la­ra ne tür iş­lem­ler ya­pı­la­ca­ğı­ be­lir­len­miş­tir. De­ne­tim yet­ki­si bu­lu­nan va­li­lik, ya­sal da­ya­na­ğı ve yet­ki­si ol­ma­dan ya­sak­la­ma ka­ra­rı al­mış­tır. Açık alan­da iç­ki içil­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı, Ana­ya­sa­’da­ki ki­şi hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin özü­ne mü­da­ha­le ni­te­li­ğin­de­dir. Ya­sak ko­nu­nun mev­zu­at­ta suç teş­kil et­me­di­ği hal­de ida­ri ka­rar­la ka­ba­hat­lar ka­nu­nu kap­sa­mın­da mü­ey­yi­de ge­ti­ril­di­ğin­den, tüm bu yön­le­ri ile anı­lan bu dü­zen­le­me­nin ya­sal da­ya­nak­tan yok­sun ol­du­ğu so­nu­cu­na va­rıl­mış­tı­r” de­nil­di.
 
İÇKİ SATAN BAYİYE RUHSAT ENGELİ
 
Yurt ge­ne­lin­de iç­ki ve si­ga­ra sa­tan 170 bin es­na­fın ruh­sat­la­rı­nın, 1 Ni­sa­n’­a ka­dar ya­ni 5 gün içe­ri­sin­de ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor. An­cak bu yıl da­ha da ar­tan bü­rok­ra­tik en­gel­ler ne­de­niy­le, 112 bin es­naf ye­ni ruh­sat ala­ma­dı. 1 Ni­sa­n’­a ka­dar ruh­sat­lar ye­ni­len­me­di­ği tak­dir­de bak­kal, bü­fe, mar­ket gi­bi çok sa­yı­da­ki iş ye­rin­de iç­ki ve si­ga­ra sa­tı­şı ya­pı­la­ma­ya­cak. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Ge­nel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken açık­la­ma yap­tı. Pa­lan­dö­ken, “Ruh­sat uza­tı­mı sü­re­ci, bu se­ne geç­miş yıl­la­ra kı­yas­la ek şart­lar içe­ri­yor. Bu ek şart­lar, ruh­sat uza­tı­mı­nın da­ha uzun bir sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta. Ye­ni­le­me sü­re­si uza­tıl­maz­sa, on bin­ler­ce es­naf bu ürün­le­ri sa­ta­ma­ya­ca­k” de­di. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/yargi-valinin-alkol-yasagina-dur-dedi.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com