Yatırım yok harcama çok

Yatırım yok harcama çok
Geç­ti­ği­miz haf­ta 2013’ün ikin­ci çey­rek bü­yü­me ra­kam­la­rı açık­lan­dı.
Ve­ri­le­re gö­re Tür­ki­ye eko­no­mi­si yı­lın ikin­ci çey­re­ğin­de yüz­de 4.4 bü­yü­dü.
 
Hü­kü­met bü­yü­me ra­ka­mı­nın bek­len­ti­le­rin üze­rin­de gel­me­si­ni bir ba­şa­rı ola­rak gö­rü­yor ama ger­çek­ler öy­le de­ğil.
 
YA­TI­RIM­LAR GE­Rİ­LE­ME­YE DE­VAM ET­Tİ
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan açık­la­nan bü­yü­me ra­kam­la­rı­na gö­re, gay­ri­sa­fi sa­bit ser­ma­ye olu­şu­mu ya­ni ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 3.7 art­tı.
 
Ya­tı­rım har­ca­ma­la­rın­da­ki ar­tı­şı ka­mu ya­tı­rım­la­rın­dan kay­nak­lan­dı.
 
Ka­mu ya­tı­rım­la­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 36.7 ar­tış gös­te­rir­ken, özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı yüz­de 2 ge­ri­le­di.
 
Özel sek­tör ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı son 6 çey­rek ya­ni 1.5 yıl­dır sü­rek­li ge­ri­li­yor.
 
Kı­sa­ca­sı son 6 çey­rek­te ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı ar­tı­rı­yor, özel sek­tör ise ya­tı­rım­la­rı­nı azal­tı­yor. Ve­ri­le­re gö­re ka­mu ya­tı­rım­la­rı 2012’nin son çey­re­ğin­de yüz­de 21.8, 2013’ün ilk çey­re­ğin­de yüz­de 86.3, ikin­ci çey­re­ğin­de yüz­de 36.7 art­mış. Her se­fe­rin­de se­çim büt­çe­si uy­gu­la­ma­ya­cak­la­rı­nı, ka­mu kay­nak­la­rı­nı se­çim­de oy al­mak için kul­lan­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen ik­ti­dar, se­çim yak­laş­tık­ça ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı ar­tı­ra­rak oy pe­şi­ne düş­tü.
 
EL ÜRE­TE­REK BİZ TÜ­KE­TE­REK BÜ­YÜ­DÜK
Eko­no­mi ile il­gi­li Ba­kan­lar, “bü­yü­me ra­ka­mı Av­ru­pa­’da­ki en yük­sek ra­kam, Tür­ki­ye eko­no­mi­si sağ­lam adım­lar­la iler­li­yo­r” di­ye­rek hal­ka ma­sal an­lat­ma­ya de­vam et­ti­ler.
 
Ger­çek­ler ise fark­lı.
 
Tür­ki­ye ge­rek yı­lın ilk çey­re­ğin­de ge­rek­se ikin­ci çey­re­ğin­de ya­tı­rım ya­pa­rak ya da is­tih­dam ya­ra­ta­rak de­ğil, baş­ka ül­ke­le­rin üret­tik­le­ri­ni tü­ke­te­rek ya­ni it­ha­la­ta da­ya­lı bü­yü­dü.
 
Yı­lın ilk çey­re­ğin­de it­ha­lat sa­bit fi­yat­lar­la yüz­de 7.1, ikin­ci çey­re­ğin­de ise yüz­de 11.7 art­tı.
 
İh­ra­cat ise yı­lın ilk çey­re­ğin­de yüz­de 5.6, ikin­ci çey­re­ğin­de ise sa­de­ce yüz­de 1.2 art­tı.
 
Bu­na gö­re yı­lın ilk ya­rı­sın­da top­lam­da yüz­de 3.7 olan bü­yü­me, ka­mu ya­tı­rım­la­rı ve it­ha­la­ta da­ya­lı ger­çek­leş­ti.
 
Kı­sa­ca­sı el­ler üre­te­rek bü­yür­ken biz ise el­le­rin üret­tik­le­ri­ni tü­ke­te­rek bü­yü­dük…(SBK)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com