Yazlık evini kiraya verenler dikkat!

Yazlık evini kiraya verenler dikkat!
Yaz­lık evi­ni 2012 yı­lın­da bir kaç ay­lı­ğı­na da ol­sa ki­ra­ya ve­ren­lerin al­dı­ğı ki­ra­nın be­yan­na­me­si­ni bu ayın 25’i­ne ka­dar ver­me­niz ge­re­ki­yor.

2012 yı­lın­da, yaz­lık evi­ni­zi ki­ra­ya ver­di­ği­niz­de, al­dı­ğı­nız top­lam ki­ra, 3.000 li­ra­yı aş­ma­dıy­sa so­run yok. Aş­tı ise, 25 Mart Pa­zar­te­si ak­şa­mı­na ka­dar, ika­met­ga­hı­nı­zın bu­lun­du­ğu ver­gi da­ire­si­ne, ki­ra ge­li­ri­ni­zi be­yan ede­cek­si­niz.

Ta­hak­kuk eden ver­gi­yi de mart ve tem­muz ayı için­de “i­ki eşit tak­sit­te­” öde­ye­cek­si­niz.
 
NE KA­DAR VER­Gİ ÖDE­NE­CEK?
 
Al­dı­ğı­nız ki­ra­ya bağ­lı ola­rak öde­ye­ce­ği­niz ver­gi­nin tu­ta­rı da de­ği­şi­yor…

Ör­ne­ğin 2012 yı­lın­da 9.000 li­ra top­lam ki­ra ge­li­ri el­de et­miş­se­niz;

- Ön­ce, 3.000 li­ra is­tis­na­yı (9.000-3.000=6.000 li­ra) dü­şe­cek­si­niz.

- Son­ra yüz­de 25 gö­tü­rü gi­de­ri (6.000 x % 25= 1.500 li­ra­yı) in­di­re­cek­si­niz.

- Ka­lan tu­tar olan (6.000-1.500=) 4.500 üze­rin­den ge­lir ver­gi­si he­sap­la­na­cak.

- Ver­gi­nin ora­nı yüz­de 15 ol­du­ğu­na gö­re (4.500 x % 15=) 675 li­ra ge­lir ver­gi­si iki eşit tak­sit­te öde­ne­cek. Da­ha faz­la tu­tar­da­ki ki­ra ge­lir­le­ri­nin ve nor­mal ev­le­rin ki­ra ge­lir­le­ri­nin ver­gi­si de tab­lo­ya gö­re he­sap­la­na­cak. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com