Yeniden yargılama için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok

Yeniden yargılama için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok
Sabih Kanadoğlu, ‘orduya kumpas’a son noktayı koydu

Büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında AKP ile Cemaat arasında yaşanılan gerginlik Türk ordusuna kurulan tuzağı gözler önüne serdi.

Başbakan Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın ‘Or­du­ya kum­pas ku­rul­du­’ itirafıyla, Balyoz ve Ergenekon davarıyla Türk ordusunun nasıl bir tuzağa kurban edildiği ortaya çıktı.

Duayen hukukçu Sabih Kanadoğlu da AKP’lilerin söz ettiği Türk ordusuna ‘kumpas’ itirafı sonrasında Yargıtay Başsavcısı’nın askerlerin yargılandığı davalarda karara itiraz etmesi gerektiğini ve bunun ulusal bir görev olduğunu belirtti.

237 askerin Balyoz Davası’yla hüküm giydiği, Ergenekon Davası’yla da Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un yargılandığı davaların  Milli Güvenlik Kurulu’nda da konuşulduğu iddia edildi.

‘Kumpas’ itirafı sonrası, Balyoz Davası’nın sanık avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. AKP’li Yalçın Akdoğan’a da ‘bildiklerini açıkla’ çağrısında bulunuldu.

Sözcü’ye yapılan açıklamalarda yargının bu itiraf  sonrası ikiye bölündüğü yönünde. Bazı hukukçular, yeni yasa çıkarılmasını önerirken, bu görüşe karşı çıkanlar mevcut yasaların yeterli olduğunu ifade ettiler. Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da ‘Ye­ni bir dü­zen­le­me­ye ih­ti­yaç yok. Sa­nık­lar le­hi­ne, Yar­gı­tay C. Baş­sav­cı­sı­’nın iti­raz hak­kı var. İti­raz hak­kı­nı kul­lan­ma­sı da ulu­sal bir gö­rev­di­r’ dedi. Kanadoğlu şöyle devam etti:

Ak­do­ğa­n’­ın ‘or­du­ya kum­pa­s’ sözü önem­li. Bun­lar si­ya­se­tin ge­tir­di­ği açık­la­ma­lar mı, yok­sa is­pat edi­le­bi­le­cek ko­nu­lar mı? Bu­nu de­ğer­len­di­re­cek olan mah­ke­me­dir. Ko­nu­yu mah­ke­me­ye ta­şı­ma­sı için Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nı gö­re­ve da­vet edi­yo­rum. Yar­gı­ta­y’­da; Baş­sav­cı­’nın, da­va hak­kın­da ve­ri­len ka­rar­dan son­ra, Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu­’na iti­raz için bir ay sü­re­si var. An­cak, sa­nık le­hi­ne ya­pı­la­cak iti­ra­zın sü­re­si yok.

Baş­sav­cı, Bal­yoz’da ka­ra­rı ona­yan Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si­’nin ka­ra­rı­na iti­raz ede­bi­lir ve mut­la­ka et­me­li­dir. Bu da­va­nın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si sağ­lan­ma­lı­dır. Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rın­dan son­ra iti­raz­da bu­lun­mak gö­rev ha­li­ne gel­miş­tir. Yar­gı­la­ma­nın ye­ni­len­me­sin­den ön­ce bu yo­la gi­di­le­bi­lir. Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu, 9. Ce­za Da­ire­si­’nin ver­di­ği mah­ku­mi­yet­le­rin onan­ma­sı­na iliş­kin ka­ra­rı­nı kal­dı­ra­bi­lir.”

AKP’li Yalçın Akdoğan’ın tarihi itirafı yargıyı harekete geçirebilecek mi?  (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com