Yolsuzluk Operasyonunda Görevden Alınan Polislerden Şok...

Yolsuzluk Operasyonunda Görevden Alınan Polislerden Şok...
'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda yeni gelişmeler oluyor.Sözcü Gazetesi'nin haberine göre görevden alınan polisler, bilgisayarda kayıtlı olan dosyaları alarak bilgisayarı formatlamışlar.Bu şu anlama geliyor yeni gelenler yolsuzlukla ilgili dosyalara eri

Türkiye­’yi sar­san 17 Ara­lık Yol­suz­luk ve Rüşvet Ope­ras­yo­nu son­ra­sı şok bir de­tay or­ta­ya çık­tı. Ope­ras­yo­nu yap­tık­la­rı için gö­rev­den alı­nan po­lis mü­dür­le­ri, gi­der­ken bil­gi­sa­yar­la­rı­nı ‘ge­ri dö­nü­şü­’ ol­ma­yan şe­kil­de for­mat­la­mış…

MÜFETTİŞLER İNCELEDİ

Ba­kan ço­cuk­la­rı­nın tu­tuk­lan­ma­sı­na ve adı ge­çen ba­kan­la­rın is­ti­fa­sı­na ne­den olan 17 Ara­lık Yol­suz­luk ve Rüş­vet Ope­ras­yo­nu son­ra­sı, İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’n­de ata­ma dep­re­mi ya­şan­dı. İk­ti­dar, Tür­ki­ye­’yi sar­san ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren po­lis­le­ri tek tek gö­rev­den al­dı. Ata­ma­lar son­ra­sı İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nü mer­cek al­tı­na alan 15 po­lis baş­mü­fet­ti­şi, ça­lış­ma­la­rı­nı ön­ce­ki gün ta­mam­la­dı.

ARŞİVDEN ÇIKMADI

Mü­fet­tiş­ler, ope­ras­yon­la­rı yü­rü­ten Or­ga­ni­ze Şu­be ile Ma­li Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün en­van­te­ri­ne ka­yıt­lı bil­gi­sa­yar­lar­da bü­yük bir ve­ri te­miz­li­ği ya­pıl­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Bi­li­şim uz­man­la­rı bil­gi­sa­yar­la­rın da özel bir ya­zı­lım­la for­mat­lan­dı­ğı be­lir­le­di. Uzun sü­re­li ça­ba­la­ra rağ­men bil­gi­sa­yar hard ­disk­le­rin­de­ki ve­ri­ler kur­ta­rı­la­ma­dı.

Mü­fet­tiş­ler, 17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu­’n­dan son­ra açı­ğa çı­kan “Mar­ma­ray-Çev­re­yo­lu­”, “İBB İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı Yol­suz­lu­k” ve “TO­Kİ Yol­suz­lu­k” ad­la­rı­nı ta­şı­yan so­ruş­tur­ma­la­ra iliş­kin dos­ya­la­ra ula­şa­ma­dı. Ar­şiv Hiz­met­le­ri Yö­net­me­li­ği­’ne gö­re, as­lı il­gi­li Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­na tes­lim edi­len so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı­nın bir kop­ya­sı­nın da il­gi­li şu­be­ler­de bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor.

ISLAK İMZALAR YOK

İt­fa­iye Yol­suz­luk So­ruş­tur­ma­sı­’nın 17 bin say­fa­lık te­le­fon din­le­me ta­pe­le­ri­ni göz­den ge­çi­ren mü­fet­tiş­le­r, ta­pe dos­ya­la­rı­nın “dü­zen­le­ye­n” kıs­mın­da po­lis­le­rin ıs­lak imzasının olmadığını tespit etti.(MCE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com